U21, se­mi­fi­na­le. Răz­van Cuc, re­tro­gra­da­re

Raz­van Cuc, re­tro­gra­da­re

Romania Libera - - Prima Pagina - LAURENȚIU MUȘOIU

Mi­nis­trul Tran­spor­tu­ri­lor, Răz­van Cuc, nu a fost ca­pa­bil să con­stru­ias­că 1,5 ki­lo­me­tri de ca­le fe­ra­tă, cru­cia­li pen­tru or­ga­ni­za­rea de că­tre Bu­cu­rești a Eu­ro 2020.

Nați­o­na­la de fot­bal Under 21 a Ro­mâni­ei a ră­pus, la Cam­pi­o­na­tul Eu­ro­pe­an din Ita­lia, fo­rțe ale bă­trânu­lui con­ti­nent. Ele­vii lui Mi­rel Ră­doi au dat câte pa­tru go­luri Croați­ei (re­zul­tat fi­nal 4-1) și Angli­ei (4-2), au con­dus cam­pi­oa­na în exer­cițiu, Ger­ma­nia, și au pi­er­dut pe fi­nal. Dar într-un meci cu au­to­ri­tăți­le ro­mâne, da­că luăm în con­si­de­ra­re per­for­ma­nțe­le, Nați­o­na­la U21 ar fi înre­gis­trat pro­ba­bil sco­ruri dem­ne de se­turi la te­nis, 6-0 cel mai pro­ba­bil. Sau poa­te sco­ruri de handbal, dar ori­cum nu ar fi mar­cat au­to­ri­tăți­le.

Se tot vor­bește că ar tre­bui fo­lo­siți mai toți, da­că nu toți mem­brii aces­tei ge­ne­rații la se­le­cți­o­na­ta ma­re, pen­tru a avea șan­se mai mari de ca­li­fi­ca­re la EU­RO 2020, un­de Bu­cu­rești­ul va găz­dui pa­tru me­ci­uri. De­ci­zia ră­mâne la la­ti­tu­di­nea se­le­cți­o­ne­ru­lui Cos­min Con­tra. Ori­cum, până în acest mo­ment, Nați­o­na­la și-a păs­trat vii spe­ra­nțe­le pen­tru EU­RO. Ce­ea ce nu poa­te fi spus și des­pre au­to­ri­tăți­le ro­mâne.

La li­nia de me­trou ca­re să le­ge Ga­ra de Nord de Ae­ro­por­tul Oto­peni, până în 2020, am re­nu­nțat de­mult. Iar acum proi­ec­tul cu ca­re se mândrea mi­nis­trul Tran­spor­tu­ri­lor, Răz­van Cuc, li­nia de ca­le fe­ra­tă ca­re să le­ge ga­ra bu­cu­rește­a­nă de ae­ro­port, a mu­rit, nici mă­car din fașă, ba chiar înain­te să se nas­că. Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor nu a fost ca­pa­bil să re­a­li­ze­ze cir­ca 1,5 km de ca­le fe­ra­tă, căci de atât mai era ne­voie.

Expli­cați­i­le sunt ha­lu­ci­nan­te: tre­nul pu­tea de­ran­ja avi­oa­ne­le. Și ar mai fi un mic de­ta­liu, ca­re ar pu­tea însă ex­pli­ca mul­te. Un via­duct al no­u­lui tra­seu de ca­le fe­ra­tă tre­ce, con­form proi­ec­tu­lui, pe te­re­nul unui oa­re­ca­re domn Ion Ți­riac, din in­for­mați­i­le ca­re cir­cu­lă prin Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor.

Dar aces­te lu­cruri nu pot fi re­a­le, adi­că asta ar însem­na că mi­nis­trul Cuc a mi­nțit. Din nou? „Este un mo­ment foar­te im­por­tant azi, pen­tru că, așa cum am anun­ţat încă de la înce­pu­tul man­da­tu­lui, proi­ec­te­le de in­fras­truc­tu­ră re­pre­zin­tă o pri­o­ri­ta­te pen­tru Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor și ști­ţi foar­te bi­ne că se apro­pie cu pași ra­pi­zi Cam­pi­o­na­tul EU­RO 2020. Pen­tru a des­fășu­ra în bu­ne con­di­ţii acest cam­pi­o­nat este ne­voie de le­gă­tu­ra fe­ro­via­ră din­tre Ae­ro­por­tul «Henri Coan­dă» și Ga­ra de Nord. Con­struc­to­rul ro­mân ca­re a câști­gat li­ci­ta­ţia pen­tru mo­der­ni­za­rea li­ni­ei de ca­le fe­ra­tă Bu­cu­rești Nord–Ae­ro­por­tul Inter­na­ţi­o­nal «Henri Coan­dă» și-a asu­mat să-l fi­na­li­ze­ze până la sfârși­tul lu­nii mai 2020, ast­fel încât să pu­tem asi­gu­ra le­gă­tu­ra fe­ro­via­ră pen­tru su­por­te­rii ca­re vor ve­ni. Va­loa­rea proi­ec­tu­lui este de 398 mi­li­oa­ne de lei. Nu se pu­ne pro­ble­ma de fi­nan­ţa­re. Ba­nii exis­tă. Asta

i-am spus și con­struc­to­ru­lui: să lu­cre­ze cât mai mult, ast­fel încât să con­su­me to­ţi ba­nii și într-un ter­men cât mai scurt. Re­fe­ri­tor la ca­li­ta­tea lu­cră­ri­lor, nu am ni­ci­un fel de îndoia­lă că va fi la stan­dar­de­le ce­le mai înal­te, întru­cât este un con­struc­tor se­ri­os. Noi am vă­zut cum lu­cre­a­ză și pe obi­ec­ti­ve­le de pe Co­ri­do­rul 4 de in­fras­truc­tu­ră fe­ro­via­ră, și va avea tot spri­ji­nul meu, ca mi­nis­tru, și spri­ji­nul dom­nu­lui Ghe­or­ghe Po­pes­cu, ca­re este și con­si­li­er al prim-mi­nis­tru­lui. Va avea tot spri­ji­nul pen­tru a de­ru­la acest proi­ect în con­di­ţii de ra­pi­di­ta­te, ca să-l fi­na­li­ze­ze așa cum și-a asu­mat“, afir­ma Cuc pe 11 iu­nie. Au tre­cut doar două săp­tă­mâni, și si­tuația

s-a schim­bat ra­di­cal. Ca­lea fe­ra­tă spre ae­ro­port și spre EU­RO 2020 a ră­mas vi­sul unei no­pți de va­ră.

„Deși ave­ţi o pe­ri­oa­dă de proi­ec­ta­re de două luni, v-aș ru­ga să fi­na­li­za­ţi, să ne im­pre­si­o­na­ţi – pen­tru că s-a mai întâmplat lu­crul ăsta și pe obi­ec­ti­ve­le de in­fras­truc­tu­ră ru­ti­e­ră –, să fi­na­li­za­ţi cât mai re­pe­de, poa­te în 2-3 săp­tă­mâni, ace­as­tă proi­ec­ta­re, ast­fel încât să vă apu­ca­ţi de lu­crul pro­priu-zis. De-acum înce­pe greul, pen­tru că în mo­men­tul în ca­re ve­ţi înce­pe și exe­cu­ţia o să fim foar­te pre­zen­ţi pe șan­ti­er, și eu și mi-a pro­mis și dom­nul Po­pes­cu să mo­ni­to­ri­zăm lu­cru­ri­le ast­fel încât să ve­dem că res­pec­ta­ţi gra­fi­cul

pe ca­re vi l-aţi asu­mat“, le mai spu­nea Cuc con­struc­to­ri­lor. Într-ade­văr, sur­pri­za a venit: tre­nul lui Cuc și-a luat zbo­rul.

În con­clu­zie, încă o ra­ta­re a sta­tu­lui ro­mân în lup­ta pen­tru EU­RO 2020. Dar cum spe­ra­nța moa­re ul­ti­ma, mai pu­tem vi­sa că sta­di­oa­ne­le Gi­u­lești, Ghen­cea și Arcul de Tri­umf vor fi ga­ta până la anul. Mă­car cel din ur­mă, că aco­lo nu e așa mult de lu­cru. Dar să nu-i su­bes­ti­măm pe cei aflați în frun­tea au­to­ri­tăți­lor pu­bli­ce, din mo­ment ce nu s-a pu­tut re­a­li­za nici mă­car o ca­le fe­ra­tă de 1,5 km. Cât des­pre sta­di­o­nul Di­na­mo, po­si­bil ca nici mi­nis­trul de In­ter­ne, Car­men Dan, să nu mai știe un­de l-a mu­tat ul­ti­ma da­tă.

RĂZ­VAN CUC, MI­NIS­TRUL TRAN­SPOR­TU­RI­LOR „De­şi ave­ţi o pe­ri­oa­dă de proi­ec­ta­re de două luni, v-aş ru­ga să fi­na­li­za­ţi, să ne im­pre­si­o­na­ţi – pen­tru că s-a mai întâmplat lu­crul ăsta şi pe obi­ec­ti­ve­le de in­fras­truc­tu­ră ru­ti­e­ră –, să fi­na­li­za­ţi cât mai re­pe­de, poa­te în 2-3 săp­tă­mâni, ace­as­tă proi­ec­ta­re, ast­fel încât să vă apu­ca­ţi de lu­crul pro­priu-zis.“

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.