Expli­ca­ţi­i­le lui Me­leșca­nu

Romania Libera - - Politică -

La ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re și la re­fe­ren­du­mul din 26 mai, mii de ro­mâni din străi­nă­ta­te au stat la co­zi pen­tru a vo­ta, din cau­za proas­tei or­ga­ni­zări. Mi­nis­trul Afa­ce­ri­lor Exter­ne, Te­o­dor Me­leş­ca­nu, a de­cla­rat că, în ce­ea ce pri­veş­te votul în diaspora, ”prin­ci­pa­la pro­ble­mă” a re­pre­zen­tant fap­tul că Le­gea 33/2007 ”era com­plet de­pă­şi­tă”, de­oa­re­ce ac­tul nor­ma­tiv res­pec­tiv a fost adop­tat în mo­men­tul în ca­re Ro­mânia a de­venit mem­bră UE, dar încă nu exis­ta o mo­bi­li­ta­te sem­ni­fi­ca­ti­vă a ce­tă­ţe­ni­lor ro­mâni în sta­te­le mem­bre.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.