De­fi­ci­tul pe pri­me­le cinci luni din 2019, anua­li­zat, a cres­cut ex­plo­ziv, cu 80%

Bu­ge­tul con­so­li­dat a încheiat pri­me­le cinci luni ale anu­lui cu un de­fi­cit de 14,7 mi­liar­de de lei, adi­că 3,11 mi­liar­de de eu­ro.

Romania Libera - - Economie - flo­rin. bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ace­as­ta re­pre­zin­tă 1,4% din Pro­du­sul Intern Brut (PIB), deci cu 80,6% mai ma­re fa­ţă de cel din ace­e­ași pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut,în con­di­ţi­i­le în ca­re chel­tu­i­e­li­le de per­so­nal au cres­cut cu 24,6%, ara­tă da­te­le pu­bli­ca­te luni de Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce (MFP). În pri­me­le cinci luni din anul tre­cut, de­fi­ci­tul a fost de 8,14 mi­liar­de de lei, adi­că 0,88% din PIB. Cu încă un an în ur­mă, a fost de 2,2 mi­liar­de de lei, adi­că 0,27% din PIB,în crește­re fa­ţă de de­fi­ci­tul de 0,8 mi­liar­de lei,adi­că 0,1% din PIB,în 2016.

În pri­me­le 5 luni din acest an,veni­tu­ri­le la bu­get au fost de 123,8 mi­liar­de de lei (12% din PIB),com­pa­ra­tiv cu 11,7% din PIB în ace­e­ași pe­ri­oa­dă a anu­lui 2018. Sunt creșteri la con­tri­bu­ţi­i­le de asi­gu­rări (+18,5%), TVA (+12,8%), ne­fis­ca­le (+11,5%) și ac­ci­ze (+5,6%).

Con­tri­bu­ţi­i­le de asi­gu­rări au fost in­fluen­ţa­te de crește­rea efec­ti­vu­lui de sa­la­ria­ţi din eco­no­mie, a câști­gu­lui sa­la­rial me­diu brut,a sa­la­ri­u­lui mi­nim pe eco­no­mie,dar și de con­di­ţi­i­le le­gis­la­ti­ve noi privind tran­sfe­rul con­tri­bu­ţi­i­lor de la an­ga­ja­tor la an­ga­jat.

Veni­tu­ri­le din TVA, ex­pli­că MFP, con­form News.ro, au cres­cut cu 12,8% fa­ţă de ace­e­ași pe­ri­oa­dă din 2018, ajun­gând la 24,8 mi­liar­de de lei. Înca­să­ri­le din im­po­zi­te și ta­xe pe pro­pri­e­ta­te au cres­cut și ele cu 7,8%.

Sunt scă­deri ale înca­să­ri­lor la im­po­zi­tul pe sa­la­rii și venit (7,9%), pe fon­dul re­du­ce­rii, de la 1 ia­nua­rie 2018, a co­tei im­po­zi­tu­lui pe venit de la 16% la 10%. Mă­su­ra s-a re­flec­tat în înca­sări din fe­brua­rie 2018. Su­me­le de la UE, în con­tul plă­ţi­lor efec­tua­te, sunt de 6,1 mi­liar­de de lei.

Un­de e pro­ble­ma? Chel­tu­i­e­li­le sunt cu 16,9% mai mari de­cât în 2018 (138,5 mi­liar­de de lei). Exce­le­a­ză chel­tu­i­e­li­le de per­so­nal (cu 24,6% mai mari).Crește­rea e de­ter­mi­na­tă de ma­jo­ră­ri­le sa­la­ria­le din sec­to­rul pu­blic. Chel­tu­i­e­li­le cu bu­nuri și ser­vi­cii au cres­cut și ele cu 14,8%.Se înre­gis­tre­a­ză de ase­me­nea crește­rea chel­tu­i­e­li­lor cu do­bânzi­le cu 13,7%. Chel­tu­i­e­li­le cu asis­ten­ţa so­cia­lă au cres­cut cu 15%, in­fluen­ţa­te de ma­jo­ra­rea punc­tu­lui de pen­sie cu 10%,de la 1 iu­lie 2018.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.