Atri­buții spo­ri­te pen­tru po­lițiști

Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor a adop­tat proi­ec­tul de le­ge prin ca­re po­li­ţiștii ob­ţin atri­bu­ţii spo­ri­te în mi­si­u­ne. Prin­tre pre­ve­de­ri­le le­gii es­te și amen­da­rea ce­lor ca­re re­fu­ză să se le­gi­ti­me­ze în fa­ţa po­li­ţiști­lor.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus. ge­or­ges­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor a adop­tat proi­ec­tul de le­ge prin ca­re po­li­ţiş­tii ob­ţin atri­bu­ţii spo­ri­te în mi­si­u­ne. Prin­tre pre­ve­de­ri­le le­gii es­te şi amen­da­rea ce­lor ca­re re­fu­ză să se le­gi­ti­me­ze în fa­ţa po­li­ţiş­ti­lor. Po­lițiștii pot in­ter­zi­ce, tem­po­rar ”pă­trun­de­rea într-un spațiu de­li­mi­tat”. Iniția­to­rii au pre­luat pa­sa­je din­tr-o altă le­ge mai ve­che, de­cla­ra­tă ne­con­sti­tuți­o­na­lă de CCR.

Proi­ec­tul de le­ge pen­tru mo­di­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea unor ac­te nor­ma­ti­ve din do­me­ni­ul or­di­nii și si­gu­ran­ţei pu­bli­ce, ini­ţiat de ministrul Carmen Dan și de Flo­rin Ior­da­che, a fost adop­tat cu 173 de vo­turi „pen­tru”, 82 „împo­tri­vă” iar șa­se de­pu­ta­ţi s-au ab­ţi­nut. Par­ti­de­le din Opo­zi­ţie PNL și USR au re­cla­mat abu­zu­ri­le pe ca­re po­li­ţiștii le pot fa­ce prin ace­as­tă le­ge.

Ast­fel, es­te mo­di­fi­ca­tă Le­gea 61/1991 pen­tru sanc­ţi­o­na­rea fap­te­lor de încăl­ca­re a unor nor­me de con­vi­e­ţu­i­re so­cia­lă, a or­di­nii și li­niștii pu­bli­ce. Prin­tre amen­da­men­te­le ad­mi­se de de­pu­ta­ţi se nu­mă­ră și cel re­fe­ri­tor la con­tra­ven­ţia acor­da­tă ce­lor ca­re nu se le­gi­ti­me­a­ză în fa­ţa po­li­ţi­ei. Con­sti­tu­ie con­tra­ven­ţie să­vârși­rea ori­că­reia din­tre ur­mă­toa­re­le fap­te, da­că nu sunt co­mi­se în ast­fel de con­di­ţii încât, po­tri­vit le­gii pe­na­le, să fie con­si­de­ra­te in­frac­ţi­uni: ”Re­fu­zul unei per­soa­ne de a fur­ni­za da­te pen­tru sta­bi­li­rea iden­ti­tă­ţii sa­le sau de a se pre­zen­ta la se­di­ul po­li­ţi­ei, la ce­re­rea ori la in­vi­ta­ţia jus­ti­fi­ca­tă a or­ga­ne­lor de ur­mă­ri­re pe­na­lă sau a or­ga­ne­lor de or­di­ne pu­bli­că, afla­te în exer­ci­ta­rea atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu”. For­ma afla­tă în vi­goa­re es­te: ”Re­fu­zul unei per­soa­ne de a da re­la­ţii pen­tru sta­bi­li­rea iden­ti­tă­ţii sa­le, de a se le­gi­ti­ma cu ac­tul de iden­ti­ta­te sau de a se pre­zen­ta la se­di­ul po­li­ţi­ei, la ce­re­rea ori la in­vi­ta­ţia jus­ti­fi­ca­tă a or­ga­ne­lor de ur­mă­ri­re pe­na­lă sau de men­ţi­ne­re a or­di­nii pu­bli­ce, afla­te în exer­ci­ta­rea atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu”.

În ace­lași timp, es­te mo­di­fi­ca­tă și Le­gea 218/2002 pri­vind or­ga­ni­za­rea și func­ţi­o­na­rea Po­li­ţi­ei Ro­mâne. La ar­ti­co­lul 31, ali­nea­tul (1), du­pă li­te­ra 1) se in­tro­du­ce o no­uă pre­ve­de­re la atri­bu­ţi­i­le po­li­ţiști­lor: „Să in­ter­zi­că tem­po­rar, pă­trun­de­rea într-un spa­ţiu de­li­mi­tat, mar­cat sau pe ca­re l-a in­di­cat, într-un imo­bil sau mij­loc de tran­sport, ori să dis­pu­nă eva­cua­rea tem­po­ra­ră din aces­tea a ori­că­rei per­soa­ne, da­că exis­tă un pe­ri­col la adre­sa vi­e­ţii, să­nă­tă­ţii, sau in­te­gri­tă­ţii cor­po­ra­le a sa ori a altor per­soa­ne”.

De ase­me­nea, un alt amen­da­ment pre­ve­de po­si­bi­li­ta­tea po­li­ţiști­lor de a so­li­ci­ta spri­ji­nul pen­tru prin­de­rea per­soa­ne­lor ur­mă­ri­te: „Să so­li­ci­te, în con­di­ţi­i­le le­gii, spri­ji­nul po­pu­la­ţi­ei pen­tru ur­mă­ri­rea, prin­de­rea, imo­bi­li­za­rea și con­du­ce­rea la se­di­ul po­li­ţi­ei a per­soa­ne­lor ca­re fac obi­ec­tul aces­tei mă­suri, pre­cum și să so­li­ci­te aju­to­rul pen­tru asis­ta­rea la efec­tua­rea unor ac­te pro­ce­du­ra­le”. For­ma în vi­goa­re pre­ve­de „să so­li­ci­te spri­ji­nul ce­tă­ţe­ni­lor pen­tru ur­mă­ri­rea, prin­de­rea, imo­bi­li­za­rea și con­du­ce­rea la uni­tă­ţi­le de po­li­ţie a per­soa­ne­lor ca­re au co­mis fap­te pe­na­le”.

Le­ge. De­pu­tații au mo­di­fi­cat Le­gea po­lițiști­lor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.