Ce nu poa­te să plă­te­as­că din­tr-o da­tă Ro­mânia

Romania Libera - - Prima Pagina - flo­rin. bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce (MFP) a pu­bli­cat da­te­le de­fi­ci­tu­lui bu­ge­tar pe pri­me­le cinci luni ale anu­lui 2019. Aces­ta es­te cu cir­ca șa­se mi­liar­de de lei mai ma­re de­cât de­fi­ci­tul bu­ge­tar ana­log, pe pri­me­le cinci luni ale anu­lui tre­cut.

Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce (MFP) a pu­bli­cat da­te­le de­fi­ci­tu­lui bu­ge­tar pe pri­me­le cinci luni ale anu­lui 2019. Aces­ta es­te cu cir­ca șa­se mi­liar­de de lei mai ma­re de­cât de­fi­ci­tul bu­ge­tar ana­log, pe pri­me­le cinci luni ale anu­lui tre­cut. Ana­lis­tul eco­no­mic So­rin Di­nu a de­cla­rat pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“că prin­ci­pa­la pro­ble­mă es­te acum că MFP nu ar mai avea destui bani pen­tru fi­nan­ţa­rea de­fi­ci­tu­lui bu­ge­tar. Iar di­fi­cul­tă­ţi­le ti­pi­ce cri­zei bu­ge­ta­re de-abia încep să se ma­ni­fes­te tot mai acut.

Di­nu ara­tă că „de­fi­ci­tul bu­ge­tar pe lu­na mai a anu­lui 2019 es­te cu 50% mai ma­re de­cât cel de pe lu­na mai a anu­lui 2018. Da­că în apri­lie de­fi­ci­tul a fost de șa­se mi­liar­de de lei, în mai a fost de 2,8 mi­liar­de de lei”.

Ca­rac­te­ris­ti­ci­le sunt ace­le­ași, de­ta­lia­ză ex­per­tul: o crește­re a chel­tu­i­e­li­lor, mai ales pe par­tea de sa­la­rii, în timp ce in­ves­ti­ţi­i­le fă­cu­te sunt fă­ră im­por­tan­ţă. Ve­ni­tu­ri­le au cres­cut, însă într-un ritm mai mic de­cât chel­tu­i­e­li­le.

„Pro­ble­ma prin­ci­pa­lă cu bu­ge­tul aces­ta”, sus­ţi­ne So­rin Di­nu, „e că se adâncește de­fi­ci­tul ope­ra­ţi­o­nal. Da­că pe pri­me­le pa­tru luni era de 1,8 mi­liar­de de lei, acum a ajuns la pu­ţin pes­te do­uă mi­liar­de de lei”, ast­fel că „ba­nii înca­sa­ţi nu acoperă nici mă­car chel­tu­i­e­li­le cu­ren­te. Nu mai vor­bim des­pre in­ves­ti­ţii, fon­duri eu­ro­pe­ne ș.a.m.d.”.

Zvo­nuri în pia­ţă

Pe de altă par­te, sunt zvo­nuri în pia­ţă că la șa­se luni de­fi­ci­tul bu­ge­tar va fi 2% din PIB. „Ro­mânia li­be­ră“a dis­cu­tat an­te­ri­or cu fos­tul preșe­din­te al Con­si­li­u­lui Fis­cal, Io­nuţ Du­mi­tru, ca­re a de­cla­rat că de­fi­ci­tul bu­ge­tar la fi­na­lul aces­tui an va fi de pes­te 4% din PIB.

„În lu­na iu­nie, se pa­re că de­fi­ci­tul va fi mai ma­re cu vreo cinci sau șa­se mi­liar­de de lei. Îţi pui între­bări le­ga­te de mo­dul cum se fi­nan­ţe­a­ză acest de­fi­cit”, spu­ne Di­nu, amin­tind că „pe 24 iu­nie, MFP a avut o pla­tă de 9,8 mi­liar­de de lei. A reușit să strângă din pia­ţă doar 7,7 mi­liar­de de lei, în con­di­ţi­i­le în ca­re a împru­mu­tat cu 60% mai mult de­cât a anun­ţat ini­ţial. În mai, ia­răși împru­mu­ta­se cu 20% mai mult de­cât anun­ţa­se ini­ţial”.

Da­că adu­năm su­me­le pe ca­re le-au împru­mu­tat din pia­ţă cu ce­le pe ca­re au tre­bu­it să le răs­cum­pe­re Finanţele, afir­mă ana­lis­tul eco­no­mic, „nu se re­gă­sesc șa­se mi­liar­de de lei, adi­că de fapt au venit cu bani de-aca­să, ca să zi­cem așa. Mai sunt su­me­le împru­mu­ta­te de la po­pu­la­ţie. La înce­pu­tul fi­e­că­rei luni, MFP se împru­mu­tă, emi­ţând bo­nuri te­zaur și ti­tluri de stat. Acum, nu mai anun­ţă ni­meni câţi bani au strâns, dar pro­ba­bil în jur de trei mi­liar­de de lei. Ce­ea ce înse­am­nă că mai ră­mân des­co­pe­ri­ţi cu încă vreo trei mi­liar­de de lei”.

Și ur­me­a­ză noi vă­mi. În lu­na mai, MFP a avut de plă­tit un mi­liard de euro la Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă și a împru­mu­tat trei mi­liar­de de euro pe Pro­gra­mul MTN, la Bur­sa din Lu­xem­burg, un­de exis­tă o sca­den­ţă, în toam­nă, de 1,5 mi­liar­de de euro.

Con­form pros­pec­tu­lui de emi­si­u­ne la MTN, da­că nu se plă­tește o ra­tă sca­den­tă, toa­tă da­to­ria de­vi­ne sca­den­tă. În pre­zent, ace­as­ta es­te de 27 mi­liar­de de euro. Ro­mânia nu poa­te plă­ti din­tr-o da­tă to­ţi acești bani.

FO­TO PIXABAY

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.