UDMR re­cla­mă sim­bo­luri le­gi­o­na­re în Va­lea Uzu­lui

Romania Libera - - Prima Pagina - Andre­ea an­drei @ro­ma­nia­li­be­ra.ro ( fo­to)

Într-o scri­soa­re ofi­cia­lă tri­mi­să mi­nis­tru­lui Cul­tu­rii şi Insti­tu­tu­lui “Elie Wi­e­sel”, li­de­rul gru­pu­lui UDMR din Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor, Ko­ro­di Atti­la, a ce­rut ex­pli­ca­ţii cu pri­vi­re la ba­ze­le ju­ri­di­ce şi sim­bo­lis­ti­ca cru­ci­lor de be­ton am­pla­sa­te ile­gal în Va­lea Uzu­lui.

Într-o scri­soa­re ofi­cia­lă tri­mi­să mi­nis­tru­lui Cul­tu­rii și Insti­tu­tu­lui Na­ţi­o­nal pen­tru Stu­di­e­rea Ho­lo­caus­tu­lui din Ro­mânia „Elie Wi­e­sel“, li­de­rul gru­pu­lui UDMR din Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor, Ko­ro­di Atti­la, a ce­rut ex­pli­ca­ţii cu pri­vi­re la ba­ze­le ju­ri­di­ce și sim­bo­lis­ti­ca cru­ci­lor de be­ton am­pla­sa­te ile­gal în Ci­mi­ti­rul din Va­lea Uzu­lui, se ara­tă în tex­tul tran­smis de UDMR.

În do­cu­men­tul tri­mis ce­lor do­uă in­sti­tu­ţii, UDMR s-a in­te­re­sat de te­mei­ul le­gal în ba­za că­ru­ia Mi­nis­te­rul Cul­tu­rii a dat aviz fa­vo­ra­bil, săp­tă­mâna tre­cu­tă, pen­tru con­cep­tul an­sam­blu­lui mo­nu­men­tal for­mat din so­clu și 50 de cruci din be­ton.

Ko­ro­di a so­li­ci­tat, to­to­da­tă, Insti­tu­tu­lui „Elie Wi­e­sel“o ana­li­ză a ima­gi­nii mo­nu­men­tu­lui din per­spec­ti­va sim­bo­lu­ri­lor afișa­te, de­oa­re­ce, po­tri­vit mul­tor opi­nii, exis­tă o ase­mă­na­re fra­pan­tă între aces­tea și sim­bo­lu­ri­le Mișcă­rii Le­gi­o­na­re, or­ga­ni­za­ţie con­si­de­ra­tă de fac­tu­ră na­zis­tă și in­ter­zi­să prin le­ge în Ro­mânia.

În tex­tul scri­so­rii adre­sa­te Insti­tu­tu­lui Na­ţi­o­nal pen­tru Stu­di­e­rea Ho­lo­caus­tu­lui se pre­ci­ze­a­ză că fo­to­gra­fi­i­le re­a­li­za­te cu oca­zia sfin­ţi­rii an­sam­blu­lui mo­nu­men­tal, pe da­ta de 6 iu­nie, „par­ti­ci­pan­ţii la ce­re­mo­nie au eta­lat

sim­bo­luri pe ca­re mul­ţi le-ar con­si­de­ra de na­tu­ră fas­cis­tă, ex­tre­mis­tă“.

„Es­te de neînţe­les fap­tul că un mi­nis­ter poa­te emi­te avi­ze con­trar pre­ve­de­ri­lor le­ga­le afla­te în vi­goa­re, în con­di­ţi­i­le în ca­re, cu o lu­nă mai de­vre­me, ace­lași mi­nis­ter a con­sta­tat că nu pot fi inau­gu­ra­te cru­ci­le de be­ton am­pla­sa­te ile­gal, de­oa­re­ce aces­tea nu be­ne­fi­ciau de avi­zul fa­vo­ra­bil pri­vind con­cep­ţia ar­tis­ti­că a obi­ec­ti­vu­lui. Cu toa­te aces­tea, inau­gu­ra­rea, du­pă cum știm bi­ne, a fost or­ga­ni­za­tă, to­tuși, pe 6 iu­nie“, a de­cla­rat Ko­ro­di Atti­la.

Aces­ta a adău­gat că din da­te­le fur­ni­za­te pu­blic de Ofi­ci­ul Na­ţi­o­nal pen­tru Cul­tul Eroi­lor (ONCE) re­zul­tă fap­tul că în ci­mi­ti­rul din Va­lea Uzu­lui sunt înhu­ma­te ose­min­te­le a 11 os­tași ro­mâni, în timp ce în lu­cra­rea su­pu­să avi­ză­rii se do­rește am­pla­sa­rea unui nu­măr de 50 de cruci cu in­scrip­ţia „Erou ro­mân ne­cu­nos­cut“.

Li­de­rul UDMR a pre­ci­zat, to­to­da­tă, că din do­cu­men­ta­ţia în ba­za că­reia Pri­mă­ria Dăr­mă­nești a so­li­ci­tat apro­ba­re din par­tea Mi­nis­te­ru­lui Cul­tu­rii rei­e­se clar fap­tul că ci­mi­ti­rul mi­li­tar din Va­lea

Uzu­lui se află în in­ven­ta­rul bu­nu­ri­lor ce apar­ţin do­me­ni­u­lui pu­blic al co­mu­nei Sânmar­tin din ju­de­ţul Har­ghi­ta.

„Scri­soa­rea a fost tri­mi­să și Insti­tu­tu­lui de Stu­di­e­re a Ho­lo­caus­tu­lui «Elie Wi­e­sel», în ca­re am ce­rut să se ana­li­ze­ze sim­bo­lis­ti­ca cru­ci­lor de be­ton am­pla­sa­te ile­gal de Pri­mă­ria co­mu­nei Dăr­mă­nești, de­oa­re­ce am con­sta­tat o si­mi­li­tu­di­ne aproa­pe per­fec­tă a aces­to­ra cu sim­bo­lu­ri­le fo­lo­si­te de mișcă­ri­le le­gi­o­na­re. De ase­me­nea, avem fo­to­gra­fii ale par­ti­ci­pan­ţi­lor la fes­ti­vi­ta­tea de inau­gu­ra­re a mo­nu­men­tu­lui din 6 iu­nie, ca­re au afișat sim­bo­luri fas­cis­te. În Ro­mânia le­gea in­ter­zi­ce fo­lo­si­rea sim­bo­lu­ri­lor cu ca­rac­ter le­gi­o­nar, fas­cist, ra­sist, xe­no­fob și ale Găr­zii de Fi­er, iar afișa­rea în ori­ce fel a aces­tor sim­bo­luri es­te con­si­de­ra­tă in­frac­ţi­u­ne. Prin ur­ma­re, am ce­rut Insti­tu­tu­lui să in­ves­ti­ghe­ze acest caz cât mai cu­rând po­si­bil“, a con­chis Ko­ro­di Atti­la, li­de­rul de­pu­ta­ţi­lor UDMR.

FO­TO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.