Vot până la mi­e­zul no­pții la pre­zi­de­nția­le

Romania Libera - - Politică - ro­mu­lus.ge­or­ges­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Pre­lun­gi­rea vo­tu­lui până la mi­e­zul nop­ţii es­te va­la­bi­lă și pen­tru sec­ţi­i­le din ţa­ră, nu doar pen­tru ce­le din dias­po­ra, așa cum pre­ve­dea va­rian­ta ini­ţia­lă a le­gii elec­to­ra­le.

Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor a adop­tat, ieri, în ca­li­ta­te de for de­ci­zi­o­nal cu 228 vo­turi „pen­tru”și unul „împo­tri­vă” proi­ec­tul de Le­ge pen­tru mo­di­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea unor ac­te nor­ma­ti­ve în ma­te­rie elec­to­ra­lă.

Ro­mânii din afa­ra ţă­rii vor pu­tea vo­ta la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le pe par­cur­sul a trei zi­le, res­pec­tiv vi­neri, sâmbă­tă și du­mi­ni­că. De ase­me­nea, în dias­po­ra, la ora 21.00, când se închid sec­ţi­i­le, ale­gă­to­rii ca­re se află la se­di­ul sec­ţi­ei de vo­ta­re,pre­cum și cei ca­re stau la rând pot să își exer­ci­te în con­ti­nua­re drep­tul de vot. Un mem­bru al bi­ro­u­lui elec­to­ral al sec­ţi­ei de vo­ta­re, de­sem­nat de preșe­din­te­le aces­tu­ia, ve­ri­fi­că la ora 21,00 da­că în afa­ra lo­ca­lu­lui de vot se află ale­gă­tori ca­re aște­ap­tă și sta­bi­lește or­di­nea în ca­re aceștia au ac­ces în sa­lă. Ale­gă­to­rii afla­ţi la rând își pot exer­ci­ta drep­tul de vot până la ma­xi­mum ora 23.59. Con­form preșe­din­te­lui Au­to­ri­tă­ţii Elec­to­ra­le Per­ma­nen­te, pro­ce­du­ra pri­vind pre­lun­gi­rea tim­pu­lui de vot până la ma­xi­mum ora 23.59 se va apli­ca și în sec­ţi­i­le de vot din ţa­ră.

O altă mo­di­fi­ca­re vi­ze­a­ză in­tro­du­ce­rea vo­tu­lui prin co­res­pon­den­ţă și pen­tru ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le. La pro­pu­ne­rea AEP, a fost in­tro­du­să mo­di­fi­ca­rea le­gis­la­ţi­ei, ast­fel încât fi­nan­ţa­rea cam­pa­ni­i­lor elec­to­ra­le să poa­tă fi fă­cu­tă din bu­ge­tul par­ti­de­lor po­li­ti­ce. În pre­zent, doar can­di­da­ţii își pot fi­nan­ţa cam­pa­nia elec­to­ra­lă,ba­nii fi­ind apoi ram­bur­sa­ţi.

Le­gea va ajun­ge la preșe­din­te­le Ro­mâni­ei pen­tru pro­mul­ga­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.