Mă­suri pen­tru evi­ta­rea înţe­pă­tu­ri­lor de ţânţari

Romania Libera - - Sănătate -

Prin­ci­pa­le­le mă­suri de pro­tec­ţie re­co­man­da­te de Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii sunt: evi­ta­rea ex­pu­ne­rii la ţânţari, îmbră­că­min­te cu mâneci lun­gi și pan­ta­loni lun­gi; uti­li­za­rea sub­stan­ţe­lor re­pe­len­te de ţânţari; mon­ta­rea de pla­se la fe­res­tre­le lo­cu­in­ţe­lor pen­tru a împi­e­di­ca pă­trun­de­rea ţânţa­ri­lor; li­mi­ta­rea de­pla­să­ri­lor în zo­ne­le cu mul­tă ve­ge­ta­ţie și umi­di­ta­te ri­di­ca­tă (par­curi, pă­duri, ape stă­tă­toa­re etc.); asi­gu­ra­rea mă­su­ri­lor de de­se­ca­re a băl­ti­ri­lor de apă din ju­rul gos­po­dă­ri­i­lor; înde­păr­ta­rea re­ci­pi­en­te­lor/obi­ec­te­lor ca­re fa­vo­ri­ze­a­ză acu­mu­la­rea apei și a gu­noi­u­lui me­na­jer.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.