Pin­tea, des­pre dis­cu­ţi­i­le cu sin­di­ca­liștii

Romania Libera - - Sănătate -

Ministrul Să­nă­tă­ţii, So­ri­na Pin­tea, a de­cla­rat, re­fe­rin­du-se la dis­cu­ţi­i­le cu sin­di­ca­liștii din do­me­niu, că exis­tă „un blo­caj” din cau­za nu­mă­ru­lui de zi­le de con­ce­diu su­pli­men­ta­re pe ca­re aceștia îl cer. Ea a dat asi­gu­rări că, din punc­tul său de ve­de­re, ne­go­ci­e­ri­le con­ti­nuă, nu s-au blo­cat, dar tre­bu­ie „res­pec­ta­tă le­gea”. Con­si­li­ul de Coor­do­na­re al Fe­de­ra­ţi­ei „So­li­da­ri­ta­tea Sa­ni­ta­ră” a anun­ţat luni, prin­tr-un co­mu­ni­cat de pre­să, că a de­cis de­ma­ra­rea unui pro­gram de pro­tes­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.