CODUL ADMINISTRA­TIV, CRITICAT DE UDMR

For­ma Co­du­lui Administra­tiv pu­bli­ca­tă în Mo­ni­to­rul Ofi­cial nu mul­ţu­mește UDMR, ca­re re­cla­mă că ni­ve­lul drep­tu­ri­lor mi­no­ri­tă­ţi­lor es­te re­dus prin ac­tul nor­ma­tiv. Arti­co­le cri­ti­ca­te

Romania Libera - - Prima Pagina - ro­mu­lus.ge­or­ges­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

For­ma Co­du­lui Administra­tiv pu­bli­ca­tă în Mo­ni­to­rul Ofi­cial nu mul­ţu­mește UDMR, ca­re re­cla­mă că ni­ve­lul drep­tu­ri­lor mi­no­ri­tă­ţi­lor es­te re­dus prin ac­tul nor­ma­tiv. „În an­sam­blu, no­ul Cod Administra­tiv re­pre­zin­tă un re­gres, un pas îna­poi în ce­ea ce pri­vește drep­tu­ri­le mi­no­ri­tă­ţi­lor ra­por­tat la pre­ve­de­ri­le afla­te până în pre­zent în vi­goa­re“, a de­cla­rat

Cse­ke Atti­la, li­de­rul gru­pu­lui UDMR de la Se­nat.

În 2019, ni­ve­lul drep­tu­ri­lor lin­gvis­ti­ce ale mi­no­ri­tăți­lor nați­o­na­le es­te di­mi­nuat în Ro­mânia, în timp ce ța­ra se con­si­de­ră mo­del în pri­vi­nța ges­ti­o­nă­rii si­tuați­ei aces­tor mi­no­ri­tăți. În an­sam­blu, no­ul Cod Administra­tiv re­pre­zin­tă un re­gres, un pas îna­poi în ce­ea ce pri­vește drep­tu­ri­le mi­no­ri­tăți­lor ra­por­tat la pre­ve­de­ri­le afla­te până în pre­zent în vi­goa­re”, a de­cla­rat Cse­ke Atti­la, li­de­rul gru­pu­lui UDMR de la Se­nat.

UDMR re­cla­mă fap­tul că se eli­mi­nă prin­ci­pi­ul drep­tu­ri­lor câști­ga­te: prin mo­di­fi­cări le­gis­la­ti­ve din anul 2006 mi­no­ri­tăți­lor nați­o­na­le din Ro­mânia li s-a ga­ran­tat me­nți­ne­rea drep­tu­ri­lor de fo­lo­si­re a lim­bii ma­ter­ne chiar da­că, în anu­mi­te si­tuații, pon­de­rea mi­no­ri­tății res­pec­ti­ve din­tr-o lo­ca­li­ta­te sca­de sub pra­gul de 20%, sta­bi­lit de le­ge. Po­tri­vit noii ver­si­uni a Co­du­lui Administra­tiv, acest as­pect es­te va­la­bil nu­mai până la da­ta va­li­dă­rii re­zul­ta­te­lor ur­mă­to­ru­lui re­cen­să­mânt, aces­ta însem­nând prac­tic des­fi­i­nța­rea prin­ci­pi­u­lui drep­tu­lui câști­gat.

Do­cu­men­te­le Con­si­li­u­lui Lo­cal vor fi adu­se la cu­noști­nță pu­bli­că nu­mai în lim­ba ro­mână, re­cla­mă UDMR. Până în pre­zent, or­di­nea de zi și ho­tă­râri­le cu ca­rac­ter nor­ma­tiv tre­bu­iau fă­cu­te pu­bli­ce și în lim­ba mi­no­ri­tății. De fapt, OUG co­nți­ne do­uă dis­po­ziții con­tra­dic­to­rii pri­vind ace­as­tă pro­ble­mă: una pre­ve­de că do­cu­men­te­le șe­di­nței tre­bu­ie adu­se la cu­noști­nță pu­bli­că nu­mai în lim­ba ro­mână, iar ce­a­lal­tă dis­po­ziție pre­ve­de ca proi­ec­tul or­di­nii de zi și ho­tă­râri­le adop­ta­te să fie

pu­bli­ca­te și în lim­ba mi­no­ri­tății nați­o­na­le.

În lo­ca­li­tăți­le un­de pon­de­rea unei mi­no­ri­tăți nați­o­na­le es­te de cel puțin 20%, au­to­ri­tăți­le ad­mi­nis­trați­ei pu­bli­ce lo­ca­le și alte in­sti­tuții pu­bli­ce vor asi­gu­ra fo­lo­si­rea și a lim­bii mi­no­ri­tății nați­o­na­le în re­lați­i­le cu mem­brii unei co­mu­ni­tăți nați­o­na­le, spre de­o­se­bi­re de for­ma an­te­ri­oa­ră afla­tă în vi­goa­re, ca­re pre­ve­dea obli­gația de a asi­gu­ra fo­lo­si­rea lim­bii mi­no­ri­tății res­pec­ti­ve.

For­ma Par­la­men­tu­lui pre­ve­dea asi­gu­ra­rea drep­tu­lui de fo­lo­si­re a lim­bii ma­ter­ne la com­pa­ni­i­le de tran­sport pu­blic, fur­ni­zo­rii de ser­vi­cii (ener­gie ter­mi­că și apă), și in­sti­tuția pre­fec­tu­lui – însă tex­tul or­do­na­nței de ur­ge­nță a Gu­ver­nu­lui nu in­clu­de aces­te as­pec­te.

No­ul Cod Administra­tiv re­pre­zin­tă un re­gres, un pas îna­poi în ce­ea ce pri­vește drep­tu­ri­le mi­no­ri­tăți­lor ra­por­tat la pre­ve­de­ri­le afla­te până în pre­zent în vi­goa­re.“

CSE­KE ATTI­LA, LI­DE­RUL GRU­PU­LUI UDMR DE LA SE­NAT

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.