Un la­ser pre­vi­ne for­ma­rea me­tas­ta­ze­lor

Romania Libera - - Prima Pagina -

O echi­pă de cer­ce­tă­tori ame­ri­cani a lan­sat o ino­va­ţie în tra­ta­rea can­ce­ru­lui: cu aju­to­rul unui la­ser, ce­lu­le­le can­ce­roa­se ca­re ajung în sânge sunt des­co­pe­ri­te şi dis­tru­se, ast­fel încât se re­du­ce ris­cul de me­tas­ta­ze.

Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii va pre­lun­gi ter­me­nul pri­vind scu­ti­rea de ta­xă claw­back pen­tru imu­no­glo­bu­li­nă și pro­du­se din plas­mă și de­ri­va­te din plas­mă. So­ri­na Pin­tea a anun­ţat că pe si­te-ul in­sti­tu­ţi­ei, la ru­bri­ca Tran­spa­ren­ţă de­ci­zi­o­na­lă, es­te pu­bli­cat un proi­ect ca­re pre­ve­de mo­dul de for­ma­re a pre­ţu­ri­lor la me­di­ca­men­te. În pre­zent, nu nu­mai Ro­mânia se con­frun­tă cu lip­sa unor me­di­ca­men­te, ci și alte sta­te din Eu­ro­pa.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.