DESCOPERIR­E REVOLUŢION­ARĂ ÎN ONCOLOGIE

Romania Libera - - Viaţă Lungă - ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

O echi­pă de cer­ce­tă­tori ame­ri­cani a lan­sat o ino­va­ţie în tra­ta­rea can­ce­ru­lui: cu aju­to­rul unui la­ser, ce­lu­le­le can­ce­roa­se ca­re ajung în sânge sunt des­co­pe­ri­te și dis­tru­se, ast­fel încât se re­du­ce ris­cul de me­tas­ta­ze.

No­ua teh­no­lo­gie es­te non-in­va­zi­vă, de­oa­re­ce se fa­ce cu aju­to­rul unui la­ser ca­re ur­mă­rește ce­lu­le­le can­ce­roa­se, dar es­te am­pla­sat în ex­te­ri­o­rul cor­pu­lui și nu es­te ne­voie să ex­tra­gă sânge de la pa­ci­ent. „Teh­no­lo­gia poa­te re­du­ce sem­ni­fi­ca­tiv pro­gre­sia me­tas­ta­ze­lor”, pre­ci­ze­a­ză Vla­di­mir Zha­rov, de la Uni­ver­si­ta­tea din Arkan­sas, au­to­rul stu­di­u­lui pu­bli­cat în re­vis­ta «Sci­en­ce Tran­sla­ti­o­nal Me­di­ci­ne» și ci­tat de ehe­al­thro­ma­nia.ro. În acest fel es­te înde­păr­ta­tă cau­za prin­ci­pa­lă a de­ce­se­lor pro­vo­ca­te de can­cer: me­tas­ta­ze­le ca­re apar în corp.

Me­tas­ta­ze­le sunt tu­mori se­cun­da­re ca­re se for­me­a­ză în di­fe­ri­te zo­ne din corp, du­pă ce nu­me­roa­se ce­lu­le can­ce­roa­se se des­prind din tu­moa­rea prin­ci­pa­lă și ajung în flu­xul de sânge și în sis­te­mul lim­fa­tic. Aici in­ter­vi­ne no­ua teh­no­lo­gie, ca­re gă­sește și dis­tru­ge aces­te ce­lu­le bol­na­ve înain­te de-a avea timp să for­me­ze noi tu­mori. Deși tra­ta­men­tul cu la­ser și-a de­mon­strat efi­ci­e­nța în me­di­ci­nă, până acum nu a fost fo­lo­sit la ni­vel ce­lu­lar, pen­tru că apa­ra­te­le la­ser sunt de obi­cei foar­te mari. Acum însă, re­zul­ta­tul unui stu­diu de caz dă spe­ra­nțe me­di­ci­lor și bol­na­vi­lor: în ca­zul unui pa­ci­ent cu me­la­nom, tra­ta­men­tul cu la­ser a dis­trus 96% din ce­lu­le­le can­ce­roa­se. Re­zul­ta­te­le au fost însă foar­te bu­ne la 27 din 28 de pa­ci­e­nți, dis­po­zi­ti­vul

iden­ti­fi­când ra­pid toa­te ce­lu­le­le anor­ma­le. Pre­ci­zia apa­ra­tu­lui es­te de apro­xi­ma­tiv 1.000 de ori mai ma­re față de alte teh­no­lo­gii fo­lo­si­te în pre­zent. Dis­po­zi­ti­vul nu a re­tur­nat ni­ci­un fel de fals po­zi­tiv la vo­lun­ta­rii să­nă­toși și nu a pro­vo­cat pro­ble­me de si­gu­ran­ţă sau efec­te ad­ver­se. Cy­top­ho­ne-ul uti­li­ze­a­ză o teh­ni­că de ul­tra­su­ne­te pen­tru a de­tec­ta un­de­le, mi­nus­cu­le, emi­se de acest efect de încăl­zi­re.

Deși au mai fost in­ven­ta­te dis­po­zi­ti­ve si­mi­la­re, aces­ta es­te pri­mul ca­re a fost tes­tat și pe oa­meni. Un alt

avan­taj im­por­tant al no­u­lui apa­rat es­te că poa­te sca­na un li­tru de sânge pe oră, ast­fel încât va iden­ti­fi­ca ra­pid toa­te ce­lu­le­le can­ce­roa­se. Ia­tă cum fun­cți­o­nea­ză no­ul dis­po­zi­tiv: la­se­rul es­te pus dea­su­pra unei vene și încăl­zește sânge­le. Ce­lu­le­le de me­la­nom ab­sorb mai mul­tă ener­gie de­cât ce­le să­nă­toa­se și ast­fel ele se încăl­zesc și se di­la­tă. Di­la­ta­rea lor es­te înre­gis­tra­tă de apa­rat cu aju­to­rul unor ul­tra­su­ne­te și ast­fel cer­ce­tă­to­rul poa­te să afle nu­mă­rul exact al ce­lu­le­lor can­ce­roa­se din sânge. Tot la­se­rul dis­tru­ge ime­diat aces­te ce­lu­le, prin in­ter­me­di­ul căl­du­rii. Cer­ce­tă­to­rii au ob­ser­vat că la­se­rul dis­tru­ge ce­lu­le­le can­ce­roa­se chiar și atunci când es­te pro­gra­mat să fun­cți­o­ne­ze la in­ten­si­ta­te re­du­să, în mo­dul de diag­nos­tic.

No­ul dis­po­zi­tiv poa­te sca­na, în cău­ta­rea ce­lu­le­lor can­ce­roa­se, un li­tru de sânge într-o oră.

Pri­mul la­ser pen­tru uzul me­di­cal uman ca­re iden­ti­fi­că ce­lu­le­le can­ce­roa­se

Echi­pa de cer­ce­tă­tori con­du­să de prof.Vla­di­mir Zha­rov

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.