TEST

Romania Libera - - Viaţă Lungă -

Re­zul­ta­te spec­ta­cu­loa­se În ur­mă­toa­re­le stu­dii, ex­per­ţii vor să mă­re­as­că pu­te­rea la­se­ru­lui, ca să va­dă da­că vor ob­ţi­ne re­zul­ta­te chiar mai bu­ne. Apa­ra­tul con­ce­put de Vla­di­mir Zha­rov a fost tes­tat mai întâi pe ani­ma­le, apoi a pri­mit apro­ba­rea să fie stu­diat și pe oa­meni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.