Can­ce­rul, prin­ci­pa­lă cau­ză a mor­ta­li­tă­ţii

Romania Libera - - Viaţă Lungă -

75% din to­ta­lul ca­zu­ri­lor de can­cer pul­mo­nar sunt diag­nos­ti­ca­te în sta­diu ino­pe­ra­bil, aver­ti­ze­a­ză preșe­din­te­le Fe­de­ra­ţi­ei Aso­cia­ţi­i­lor Bol­na­vi­lor de Can­cer, Ce­zar Iri­mia: „Pes­te 11.000 de ro­mâni sunt diag­nos­ti­ca­ţi anual cu can­cer pul­mo­nar, zil­nic mu­rind 28 de oa­meni din cau­za bo­lii. Ace­as­tă afec­ţi­u­ne re­pre­zin­tă prin­ci­pa­la cau­ză de mor­ta­li­ta­te în rândul băr­ba­ţi­lor diag­nos­ti­ca­ţi cu can­cer și se si­tue­a­ză pe lo­cul 4 în rândul fe­mei­lor, du­pă can­ce­rul de sân, de col ute­rin și can­ce­rul co­lo­rec­tal Sun­tem în si­tua­ţia pen­tru a ac­ţi­o­na sta­tul în ju­de­ca­tă pen­tru a avea ac­ces la tra­ta­men­te­le eva­lua­te de Agen­ţia Na­ţi­o­na­lă a Me­di­ca­men­tu­lui“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.