Tra­ta­ment an­ti­re­tro­vi­ral

Romania Libera - - Viaţă Lungă -

O echi­pă de cer­ce­tă­tori din Sta­te­le Uni­te a reușit să eli­mi­ne pe ter­men lung vi­ru­sul HIV, cel ca­re de­cla­nșe­a­ză SIDA, la un nu­măr de șoa­reci in­fec­ta­ţi fo­lo­sind mai mul­te teh­nici com­bi­na­te, o re­a­li­za­re ca­re ră­mâne însă foar­te de­par­te de o po­si­bi­lă apli­ca­re pe pa­ci­en­ţi umani. Oa­me­nii de ști­in­ţă au re­curs într-o pri­mă fa­ză la o for­mă de tra­ta­ment an­ti­re­tro­vi­ral cu eli­be­ra­re len­tă și cu ac­ţi­u­ne pre­lun­gi­tă, iar în a do­ua eta­pă, la o teh­ni­că de edi­ta­re ge­ne­ti­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.