„CINEMATECA ROMÂNEASCĂ“DE LA ICR LONDRA

Pro­gra­mul Ci­ne­ma­te­cii Ro­mânești de la se­di­ul Insti­tu­tu­lui Cul­tu­ral Ro­mân din Londra a con­ti­nuat cu ul­ti­ma proi­ec­ţie di­nain­tea va­can­ţei de va­ră – cel de-al doi­lea lun­gme­traj al lui Ra­du Ju­de, „Toa­tă lu­mea din fa­mi­lia noas­tră“.

Romania Libera - - Cultură - ma­ria.ca­pe­los @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Pe­li­cu­la „Toa­tă lu­mea din fa­mi­lia noas­tră“a avut pre­mi­e­ra în 2012 și es­te câști­gă­toa­rea a șa­se pre­mii GOPO la ca­te­go­ri­i­le „Cel mai bun film“, „Cel mai bun re­gi­zor“, „Cel mai bun sce­na­riu“(Ra­du Ju­de & Co­ri­na Sa­bău), „Cel mai bun ac­tor în rol prin­ci­pal“(Șer­ban Pa­vlu), „Cea mai bu­nă ac­triță în rol se­cun­dar“(Mi­ha­e­la Sîrbu) și „Cel mai bun ac­tor în rol se­cun­dar“(Ga­bri­el Spa­hiu). În oc­tom­brie 2012 fil­mul a fost proi­ec­tat la cea de-a 56-a ediție a Fes­ti­va­lu­lui BFI din Londra, iar în lu­na noi­em­brie a ace­lu­iași an la cea de-a 26-a ediție a AFI Fest din Los Ange­les. Pro­du­cția a mai obți­nut, prin­tre alte­le, Ma­re­le Pre­miu al Fes­ti­va­lu­lui de la Sa­ra­je­vo, Ma­re­le Pre­miu Bayard d’Or și Pre­mi­ul pen­tru Cel mai bun ac­tor la Na­mur IFF.

Marius (Șer­ban Pa­vlu) es­te un băr­bat di­vor­ţat ca­re aște­ap­tă cu ne­răb­da­re zi

le­le pe ca­re le poa­te pe­tre­ce ală­turi de fe­ti­ţa lui, So­fia (So­fia Ni­co­la­es­cu). Din pă­ca­te, fos­ta so­ţie, Oti­lia (Mi­ha­e­la Sîrbu), are un punct de ve­de­re di­fe­rit asu­pra re­la­ţi­ei pe ca­re fe­ti­ţa ar tre­bui s-o ai­bă cu ta­tăl ei și fa­ce tot po­si­bi­lul pen­tru a anu­la pla­nu­ri­le aces­tu­ia de a pe­tre­ce o va­can­ţă fe­ri­ci­tă cu ea, la ma­re. Spec­ta­co­lul re­proșu­ri­lor de­fu­la­te, al frus­tră­ri­lor ca­re erup, al mes­chi­nă­ri­i­lor vi­tri­o­lan­te și al vi­o­len­ţei ver­ba­le ca­re se am­pli­fi­că, ge­ne­rând vi­o­len­ţă fi­zi­că, tran­sfor­mă ace­as­tă pe­li­cu­lă într-una din­tre ce­le mai me­mo­ra­bi­le pro­duc­ţii re­cen­te.

Fil­mul in­ves­ti­ghe­a­ză mo­dul în ca­re con­flic­te­le afec­te­a­ză fa­mi­lia du­pă di­vo­rț. Însă nu di­vo­rțul și con­se­ci­nțe­le lui con­sti­tu­ie te­ma prin­ci­pa­lă a fil­mu­lui, ci con­tex­tul pe ca­re aces­tea îl cre­e­a­ză și ca­re e ali­men­tat de lip­sa de co­mu­ni­ca­re, ne­pu­ti­nța de a-l înțe­le­ge pe ce­lă­lalt și de im­po­si­bi­li­ta­tea de a re­pa­ra răul fă­cut.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.