Ro­mânia, in­vi­ta­tă de onoa­re la Târgul de Car­te de la Bei­jing

Romania Libera - - Cultură -

Insti­tu­tul Cul­tu­ral Ro­mân a găz­du­it, în ca­li­ta­te de co-or­ga­ni­za­tor, o întâlni­re de lu­cru ro­mâno-chi­ne­ză, în ca­drul că­reia a fost pre­zen­ta­tă și par­ti­ci­pa­rea în pre­mi­e­ră a Ro­mâni­ei ca ţa­ră in­vi­ta­tă de onoa­re la Târgul de Car­te de la Bei­jing în pe­ri­oa­da 21-25 au­gust 2019.

„Vom par­ti­ci­pa la Bei­jing cu o de­le­ga­ţie con­sis­ten­tă, de cir­ca 40 de scri­i­tori și edi­tori, și sun­tem si­guri că în ce­le cinci zi­le ale târgu­lui noi co­ne­xi­uni cul­tu­ra­le vor fi re­a­li­za­te. Ma­ni­fes­ta­rea va fi încu­nu­na­tă cu ver­ni­sa­jul ex­po­zi­ţi­ei iti­ne­ran­te a lui Cor­ne­liu Ba­ba, unul din­tre ce­le mai im­por­tan­te eveni­men­te re­a­li­za­te de ICR anul tre­cut și anul aces­ta în Chi­na“, a de­cla­rat Mi­rel Ta­loș, preșe­din­te­le in­te­ri­mar al ICR.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.