Sol­dații merg pe jos

Romania Libera - - Prima Pagina - mi­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Intra­rea în do­ta­re a tran­spor­toa­re­lor Pi­ran­ha es­te un obi­ec­tiv încă ne­fi­na­li­zat.»

Intra­rea în do­ta­rea For­ţe­lor Te­res­tre a ce­lor 227 de tran­spor­toa­re blin­da­te Pi­ran­ha V, mo­del 8x8, es­te un obi­ec­tiv încă neînde­pli­nit, deși par­tea ro­mână a plă­tit de­ja do­uă su­te de mi­li­oa­ne de eu­ro că­tre fur­ni­zo­rul ex­tern, din to­ta­lul ce­lor aproa­pe 900 de mi­li­oa­ne de eu­ro.

Unul din­tre ce­le opt pro­gra­me ma­jo­re de înzestrare ale Arma­tei Ro­mâne pre­ve­de do­ta­rea Fo­rțe­lor Te­res­tre cu un nu­măr de 227 de tran­spor­toa­re blin­da­te Pi­ran­ha, mo­del 8x8, ca­re urme­a­ză a fi li­vra­te de fir­ma Ge­ne­ral Dy­na­mics.

Mi­nis­trul Apă­ră­rii, Ga­bri­el Leș, a anu­nțat însă că acest pro­gram de înzestrare are mari pro­ble­me.

„S-au dat 200 de mi­li­oa­ne de eu­ro pen­tru pri­ma fa­ză a aces­tui pro­gram. Din to­ta­lul de 227, pri­me­le 36 tre­bu­ia să le pri­mim în ia­nua­rie 2019. Sunt de­ja pro­du­se, am aflat din ce­ea ce am dis­cu­tat cu pro­du­că­to­rul, dar nu au tre­cut tes­te­le de ac­cep­ta­nță re­a­li­za­te de MApN. Pro­gra­mul es­te în întârzi­e­re și vom ce­re pe­na­li­tăți de 0,05 la su­tă pe zi, pen­tru fi­e­ca­re zi de întârzi­e­re”, a pre­ci­zat mi­nis­trul Apă­ră­rii săp­tă­mâna tre­cu­tă, la ul­ti­ma sa con­fe­ri­nță de pre­să.

Până la înce­pu­tul anu­lui 2019, din­tre ce­le 36 de tran­spor­toa­re in­clu­se în gra­fi­cul de li­vra­re, doar opt ajun­se­se­ră la Bu­cu­rești. Mi­nis­trul Ga­bri­el Leș, fost se­cre­tar de stat pen­tru Arma­men­te, cu­noștea ace­as­tă si­tuație încă de acum câte­va luni.

“Ace­le tu­re­le, la pri­me­le tes­te, ca­re au fost fă­cu­te în pre­ze­nța spe­cia­liști­lor, nu au tre­cut tes­tă­ri­le. Urme­a­ză să se fa­că o altă tes­ta­re, pro­ba­bil vor fa­ce up­da­tări la ea și tre­bu­ie să tre­a­că aces­te tes­te ca să pu­tem fa­ce re­ce­pția pro­du­su­lui ”, an un ț a mi­nis­trul Leș în lu­na fe­brua­rie a.c.

„Acest eșec a fost cau­zat de fap­tul că tu­nu­ri­le de 30 mm au fost li­vra­te cu întârzi­e­re din cau­za gre­ve­lor pro­vo­ca­te de între­ru­pe­rea fun­cți­o­nă­rii sis­te­mu­lui gu­ver­na­men­tal din SUA. Ca ur­ma­re, tu­nul a fost întârziat de va­ma ame­ri­ca­nă mult mai mult de­cât era pla­ni­fi­cat,iar pro­ce­du­ri­le bi­ro­cra­ti­ce s-au de­ru­lat cu întârzi­e­re. Tu­nul a ajuns la tes­te­le de câmp doar cu

o zi înain­te de tes­ta­re, nu a fost pre­gă­tit co­res­pun­ză­tor și nu a fost su­pus ca­li­bră­rii (ce­ea ce es­te foar­te im­por­tant )”, ex­pli­ca, la acel mo­ment, fir­ma ca­re ur­ma să asam­ble­ze tran­spor­toa­re­le, într-un co­mu­ni­cat pre­luat de Di­gi 24.

Con­form an­ga­ja­men­te­lor iniția­le ale fur­ni­zo­ru­lui ex­tern, pri­me­le 31 de tran­spor­toa­re des­ti­na­te Arma­tei Ro­mâne ur­mau să fie asam­bla­te în Elveția, iar ur­mă­toa­re­le cinci ur­mau a fi asam­bla­te în Ro­mânia, la Uzi­na Me­ca­ni­că Bu­cu­rești. De ase­me­nea, toa­te ce­le­lal­te ve­hi­cu­le blin­da­te, până la nu­mă­rul to­tal de 227, ur­mau a fi asam­bla­te în Ro­mânia. Con­trac­tul fu­se­se sem­nat în ia­nua­rie 2018 și are va­loa­rea to­ta­lă de cir­ca 895 de mi­li­oa­ne de eu­ro.

Pi­ran­ha Ves­te un ve­hi­cul blin­dat pe roți, cu ma­sa de 30 de to­ne,ca­re poa­te tran­spor­ta trei mem­bri ai echi­pa­ju­lui şi o gru­pă de in­fan­te­rie de opt oa­meni. Arma­men­tul de bord es­te for­mat din­tr-un tun de ca­li­brul 30 de mi­li­me­tri sau o mi­tra­li­e­ră de ca­li­brul 12,7 mi­li­me­tri. Mo­to­rul de 600 de cai pu­te­re îi per­mi­te tran­spor­to­ru­lui o vi­te­ză ma­xi­mă de 100 de ki­lo­me­tri pe oră și o au­to­no­mie de cir­ca 500 de ki­lo­me­tri.

Un de­ta­liu sus­pect es­te însă ace­la că va­rian­ta de tran­spor­tor pre­gă­ti­tă a fi li­vra­tă Ro­mâni­ei nu es­te am­fi­bie (nu plu­tește), deși Arma­ta Ro­mână spe­ci­fi­ca­se, de la bun înce­put, că are ne­voie de un tran­spor­tor am­fi­biu.

Pen­tru a com­pen­sa ace­as­tă si­tuație, s-a anu­nțat că, la un mo­ment dat, va fi co­man­da­tă și o altă se­rie de blin­da­te, la Au­to­me­ca­ni­ca Mo­reni, ca­re urme­a­ză să fie am­fi­bii. De­si­gur, ace­as­tă no­uă co­man­dă se va fa­ce pe alți bani.

Între­bări Esen­ţia­le

Cât de re­pe­de poa­te re­me­dia fur­ni­zo­rul pro­ble­me­le sem­na­la­te de MApN, ast­fel încât li­vra­rea tran­spor­toa­re­lor să rein­tre în gra­fi­cul inițial?

Cum se fa­ce că Da­ne­mar­ca și Spa­nia uti­li­ze­a­ză de­ja ase­me­nea ve­hi­cu­le blin­da­te, fă­ră a re­cla­ma pro­ble­me si­mi­la­re ce­lor con­sta­ta­te la ve­hi­cu­le­le des­ti­na­te Ro­mâni­ei?

De ce s-a re­nu­nțat la ce­ri­nța, for­mu­la­tă de Arma­ta Ro­mână, ca tran­spor­to­rul să fie am­fi­biu?

A exis­tat sau nu un par­te­ne­riat cu re­pre­zen­ta­nți ai be­ne­fi­cia­ru­lui, adi­că ai MApN pe tim­pul fa­bri­cați­ei pri­me­lor 36 de ase­me­nea ve­hi­cu­le? În caz afir­ma­tiv, cum se fa­ce că pro­ble­me­le au fost con­sta­ta­te abia în mo­men­tul în ca­re tre­bu­ia să ai­bă loc li­vra­rea?

Ca­re es­te ca­pa­ci­ta­tea re­a­lă a in­dus­tri­ei ro­mânești de apă­ra­re de a par­ti­ci­pa la pro­gra­me de înzestrare des­ti­na­te sec­to­ru­lui mi­li­tar, ast­fel încât ace­as­tă im­pli­ca­re, ca­re es­te im­pu­să prin in­ter­me­di­ul clau­ze­lor de o set, să nu sca­dă ca­li­ta­tea pro­du­su­lui fi­nal?

,,Pi­ran­ha V es­te o plat­for­ma pe ca­re a dez­vol­tat-o şi omo­lo­gat-o Ge­ne­ral Dy­na­mics împreu­nă cu con­struc­to­rul eu­ro­pe­an MOWAG” (Ge­ne­ral Dy­na­mics fi­ind cel ca­re deți­ne fir­ma el­ve­tia­na Mowag), ex­pli­ca Viorel Manole, di­rec­to­rul or­ga­ni­zați­ei PATROMIL, în lu­na mar­tie 2019, într-un in­ter­viu acor­dat si­te-ului www.de­fen­se­ro­ma­nia.ro.

,,Am avut o ex­pe­ri­en­ţă foar­te bu­nă cu va­rian­ta Pi­ran­ha III (fo­lo­si­tă de mi­li­ta­rii români în Afga­nis­tan – n.n.), mo­tiv ca­re a ar­gu­men­tat încre­din­ţa­rea di­rec­tă că­tre Ge­ne­ral Dy­na­mics a con­trac­tu­lui pen­tru Pi­ran­ha V, dar ace­as­tă încre­din­ţa­re di­rec­tă s-a fă­cut în ba­za unei Ho­tă­râri de Gu­vern. În Ho­tă­rârea de Gu­vern, fur­ni­zo­rul străin s-a obli­gat să im­pli­ce in­dus­tria ro­mânes­că în par­ti­ci­pa­rea cu anu­mi­te echi­pa­men­te”, a pre­ci­zat Viorel Manole.

Inițial, s-a anu­nțat că Ge­ne­ral Dy­na­mics va avea drept par­te­neri în Ro­mânia,pen­tru pro­gra­mul Pi­ran­ha V, so­ci­e­tăți­le Au­to­me­ca­ni­ca Mo­reni și UM Bu­cu­rești. Ul­te­ri­or, s-a anu­nțat că tu­re­le­le blin­da­te pen­tru noi­le tran­spor­toa­re ar pu­tea fi pro­du­se și la Mă­gu­re­le, într-o fa­bri­că des­chi­să de fir­ma is­ra­e­lia­nă Elbit.

Fur­ni­zo­rul străin s-a obli­gat să im­pli­ce in­dus­tria ro­mânes­că în par­ti­ci­pa­rea cu anu­mi­te echi­pa­men­te.“VIOREL MANOLE, PATROMIL

Urme­a­ză să se fa­că o altă tes­ta­re și tre­bu­ie să tre­a­că aces­te tes­te ca să pu­tem fa­ce re­ce­pția pro­du­su­lui.“GA­BRI­EL LEȘ, MApN

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.