Vi­i­to­rul a cu­ce­rit Su­per­cu­pa Ro­mâni­ei

Du­pă ti­tlul de cam­pi­oa­nă și Cu­pa Ro­mâni­ei, echi­pa lui Gi­că Ha­gi și-a tre­cut în pal­ma­res cel de-al trei­lea tro­feu na­ţi­o­nal, du­pă ce a învins CFR Cluj cu 1-0.

Romania Libera - - Prima Pagina - ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

În me­ci­ul dis­pu­tat pe sta­di­o­nul Ilie Oa­nă din Ploi­ești, Vi­i­to­rul a fost echi­pa su­sți­nu­tă de pu­blic, iar asta s-a vă­zut, con­stă­nțe­nii reușind să com

ple­te­ze vi­tri­na clu­bu­lui cu sin­gu­rul tro­feu lip­să, Su­per­cu­pa Ro­mâni­ei. Go­lul vic­to­ri­ei a fost unul spec­ta­cu­los și a venit în mi­nu­tul 86, când Arte­an a re­cu­pe­rat o min­ge res­pin­să de Vi­ni­ci­us și a șu­tat cu ex­te­ri­o­rul de la apro­xi­ma­tiv 28 de me­tri. În mi­nu­tul 90+3, clu­je­nii pu­te­au du­ce me­ci­ul în pre­lun­giri, însă ba­ra s-a opus la șu­tul tri­mis ce Ci­prian De­ac.

Antre­no­rul ce­lor de la CFR, Dan Pe­tres­cu, a fost ex­trem de de­za­mă­git. „Voiam să câști­găm me­ci­ul, voiam să câști­găm acest tro­feu, din pă­ca­te n-am reușit. Nu pot spu­ne că a fost o vic­to­rie me­ri­ta­tă, noi am avut oca­zi­i­le mai mari, dar fot­ba­lul se joa­că pe go­luri. La ul­ti­ma fa­ză ne-a lă­sat și no­ro­cul. L-am fe­li­ci­tat pe Gi­că Ha­gi. Mai bi­ne să câști­ge el de­cât altci­ne­va”. Gi­că Ha­gi a dat do­va­dă de fair­play și i-a încu­ra­jat pe clu­jeni înain­te de me­ci­ul cu Asta­na. „E o fe­ri­ci­re, e o bu­cu­rie, dar gândul meu s-a dus ime­diat că­tre CFR și la me­ci­ul lor de ma­rți. Să ai­bă gri­jă să ui­te cât mai re­pe­de și să fie mo­ti­vați. E o echi­pă românească și sper să ai­bă șan­se mari de ca­li­fi­ca­re”, a spus „Re­ge­le“.

Ace­as­ta a fost a do­ua par­ti­dă în ca­re for­ma­ţia din Ovi­diu a ju­cat cu Su­per­cu­pa Ro­mâni­ei pe ma­să, du­pă ce în 2017 a pi­er­dut în fa­ţa echi­pei FC Vo­lun­tari, scor 0-1.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.