DOI DIN CINCI ROMÂNI ACCEPTĂ UN SALARIU MAI MIC

Unul din cinci sa­la­ria­ţi a schim­bat de­ja un job cu unul mai prost plă­tit.

Romania Libera - - Pagina 2 - Mi­hai.diac @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Un ro­mân din cinci re­cu­noaște că a ac­cep­tat cel puțin o da­tă un job mai prost plă­tit, iar doi an­ga­jați din cinci su­sțin că ar fi dis­puși să pri­me­as­că mai puțini bani, în schim­bul altor avan­ta­je pe ca­re le con­si­de­ră mai va­lo­roa­se, ara­tă da­te­le unui sondaj efec­tuat de plat­for­ma de re­cru­ta­re Bes­tJobs.

Un pro­gram de lu­cru mai le­jer și fle­xi­bil sau chiar po­si­bi­li­ta­tea de a lu­cra de aca­să re­pre­zin­tă prin­ci­pa­le­le mo­ti­ve pen­tru ca­re 22 la su­tă din­tre an­ga­jați ar ac­cep­ta să pri­me­as­că un salariu mai mic.

Pe de altă par­te, 21,7 la su­tă din­tre an­ga­jați ar ac­cep­ta un job mai prost plă­tit da­că ar avea per­spec­ti­ve mai bu­ne de

dez­vol­ta­re pro­fe­si­o­na­lă. Opor­tu­ni­ta­tea de a avan­sa mai ra­pid în ca­ri­e­ră ar con­ta mai mult de­cât ni­ve­lul no­u­lui salariu pen­tru unul din ze­ce res­pon­de­nți (10,5%), ur­ma­tă de un loc de mun­că mai aproa­pe de ca­să (8,6%) sau de un co­lec­tiv mai bun (6,2%).

Pes­te ju­mă­ta­te din­tre an­ga­ja­ţi sunt ne­mul­ţu­mi­ţi de salariu

Pes­te ju­mă­ta­te din­tre res­pon­de­nți spun că nu sunt mu­lțu­miți de cât câști­gă în pre­zent la lo­cul de mun­că. Doi din ze­ce an­ga­jați cer o mă­ri­re de salariu chiar în pri­mul an de la an­ga­ja­re, iar pa­tru din ze­ce cer ace­lași lu­cru în al doi­lea an de la an­ga­ja­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.