Ce spu­ne mi­nis­trul Mun­cii

Romania Libera - - Actualitat­e -

Ma­ri­us Bu­dăi, mi­nis­trul Mun­cii, a de­cla­rat, du­pă ce pre­şe­din­te­le a pro­mul­gat Legea pensiilor, că vor fi de­ma­ra­te pro­ce­du­ri­le pen­tru achi­zi­ţia pro­gra­mu­lui in­for­ma­tic ne­ce­sar re­cal­cu­lă­rii şi, în pa­ra­lel, se va fa­ce o ana­li­ză pen­tru a ve­dea ce per­so­nal poa­te fi de­ta­şat. „Da­că Opo­zi­ţia nu ar fi con­tes­tat no­ua Le­ge a pensiilor la CCR, ace­as­ta ar fi fost de­ja de­mult pu­bli­ca­tă în Mo­ni­to­rul Ofi­cial. Con­tes­ta­ţia doar ne-a întârziat şi a re­dus pe­ri­oa­da de re­cal­cu­la­re a ce­lor aproa­pe 5 mi­li­oa­ne de pen­sii din Ro­mânia“, a acu­zat Bu­dăi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.