BRIEFING

Romania Libera - - Economie -

Sun­tem într-o ofen­si­vă a di­plo­ma­ţi­ei co­mer­cia­le, de re­câşti­ga­re a pi­e­ţe­lor tra­di­ţi­o­na­le, atât prin re­ţe­aua de con­si­li­eri eco­no­mici, dar şi prin pro­gra­me­le pe ca­re mi­nis­te­rul le pu­ne la dis­po­zi­ţia me­di­u­lui de afa­ceri - de pro­mo­va­re a ex­por­tu­lui, prin par­ti­ci­pa­rea la târguri şi ex­po­zi­ţii sub brand de ţa­ră, in­ter­na­ţi­o­na­li­za­re, un pro­gram de pro­mo­va­re a com­pa­ni­i­lor când do­resc să par­ti­ci­pe la târguri şi ex­po­zi­ţii în nu­me pro­priu şi mi­si­u­ni­le eco­no­mi­ce.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.