CERBUL DE AUR EDIŢIA 2019

Romania Libera - - Special -

Se­si­u­nea de înscrieri a Con­cur­su­lui in­ter­na­ţi­o­nal de in­ter­pre­ta­re Cerbul de Aur 2019 s-a încheiat, iar, pe 12 iu­lie, ju­ri­ul de se­lec­ţie îi va anun­ţa pe cei 12 fi­na­liş­ti ale­şi din ţări ca Afri­ca de Sud, Ita­lia, Isra­el, Ru­sia, Aus­tra­lia, Ro­mânia, Ger­ma­nia.

Ediţia din 2019 a Fes­ti­va­lu­lui Cerbul de Aur va avea loc în pe­ri­oa­da 22 - 25 au­gust, în Bra­şov, ur­mând a aduce nu­me­ro­şi ar­tiş­ti pe sce­na din Pia­ţa Sfa­tu­lui. Pe lângă re­ci­ta­lu­ri­le ve­de­te­lor in­vi­ta­te, 12 fi­na­liş­ti ai con­cur­su­lui

in­ter­na­ţi­o­nal de in­ter­pre­ta­re vor cânta pen­tru pre­mii de pes­te 55.000 de eu­ro.

Pen­tru con­cu­ren­ţii din acest an, echi­pa TVR a pre­gă­tit un for­mat cu do­uă zi­le de con­curs, o ga­lă de pre­mi­e­re şi eveni­men­te adia­cen­te.

Fes­ti­va­lul se va încheia cu un spec­ta­col fol­clo­ric, ca­re va reuni mu­zi­ca po­pu­la­ră tra­di­ţi­o­na­lă ro­mâneas­că şi pre­lu­crări de ac­tua­li­ta­te ale aces­tui gen mu­zi­cal. Eveni­men­tul va fi tran­smis în di­rect şi în ex­clu­si­vi­ta­te de Te­le­vi­zi­u­nea Ro­mână.

Fes­ti­va­lul In­ter­na­ţi­o­nal Cerbul de Aur a de­bu­tat în anul 1968 şi a avut 18 edi­ţii, cea mai re­cen­tă fi­ind or­ga­ni­za­tă în anul 2018, la împli­ni­rea a 50 de ani de la de­but.

De-a lun­gul ani­lor, acest pres­ti­gi­os festival a găz­du­it apa­ri­ţii şi re­ci­ta­luri ale unor ve­de­te pre­cum Dia­na Ross, Amália Ro­dri­gues, Ju­lio Igle­sias, Da­li­da, She­ryl Crow, Tom Jo­nes, Ju­li­et­te Gre­co, Vaya con Di­os, Coo­lio, Bar­ba­ra, Chris­ti­na Agu­i­le­ra, Cli Ri­chard,Ken­ny Ro­gers,Ric­ky Mar­tin,Kel­ly Fa­mi­ly, Pa­tri­cia Kaas, Gil­bert Be­caud, Jo­sep­hi­ne Ba­ker,To­to Cu­tug­no,Enri­co Ma­cias, Boy Ge­or­ge, Ja­mes Brown, Ken­ny Ro­gers, Ray Char­les, UB 40, Scor­pi­ons, Pink, She­ryl Crow, Ja­mes Blunt, Amy Mac­do­nald, Ni­co­le Scher­zin­ger şi mul­ţi alţii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.