ADITIVUL CANCERIGEN DIN PRO­DU­SE­LE DIN CARNE, ÎNLOCUIT CU COLORANŢI NATURALI

Echi­pa de cer­ce­tă­tori de la Uni­ver­si­ta­tea „Du­nă­rea de Jos” a in­ven­tat pa­tru coloranţi naturali pe ba­ză de sânge, eli­mi­nând fo­lo­si­rea azo­ti­tu­lui la asi­gu­ra­rea cu­lo­rii pro­du­se­lor din carne.

Romania Libera - - Actualitat­e - ti­cu.ci­o­bo­ta­ru @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

La re­cen­tul Sa­lon „Inven­ti­ca 2019” or­ga­ni­zat de Uni­ver­si­ta­tea Teh­ni­că „Ghe­or­ghe Asa­chi” din Iași, cer­ce­tă­to­rii de la Uni­ver­si­ta­tea „Du­nă­rea de Jos” din Ga­lați au obți­nut „Ma­re­le Pre­miu”, dar și șa­se me­da­lii, pen­tru in­venții ca­re re­vo­luți­o­nea­ză me­to­de­le de re­ci­cla­re a plas­ti­cu­lui sau teh­no­lo­gia din in­dus­tria căr­nii. Echi­pa for­ma­tă din prof dr ing Pe­tru Ale­xe, conf. dr. ing. Ma­ri­ci­ca Stoi­ca și șe­ful de lu­crări Cris­tian Di­ma, de la Fa­cul­ta­tea de Ști­i­nța și Ingi­ne­ria Ali­men­te­lor a uni­ver­si­tății gă­lățe­ne a pri­mit mai mul­te me­da­lii pen­tru in­venții de in­te­res ma­jor în in­dus­tria căr­nii, prin eli­mi­na­rea din rețe­te­le cla­si­ce ale pro­du­se­lor din carne a azo­ti­tu­lui de so­diu, un adi­tiv uti­li­zat de mult timp pen­tru obți­ne­rea cu­lo­rii, dar ca­re es­te cancerigen.

Azo­ti­tul de so­diu, dușma­nul din far­fu­rie

De do­uă su­te de ani es­te uti­li­zat în in­dus­tria căr­nii azo­ti­tul de so­diu, un adi­tiv ca­re le asi­gu­ră pro­du­se­lor din carne cu­loa­rea roz-roșia­ti­că. Deși s-a des­co­pe­rit că es­te cancerigen, ma­rii pro­ce­sa­tori îl păs­tre­a­ză încă în rețe­tă. „Azo­ti­tul de so­diu es­te fo­lo­sit de foar­te mul­tă vre­me, cred că are vreo do­uă su­te de ani, dar es­te to­xic prin re­ma­ne­nța sa în pro­du­sul din carne. Azo­ti­tul poa­te să re­a­cți­o­ne­ze în sen­sul des­com­pu­ne­rii lui în in­te­ri­o­rul căr­nii, se for­me­a­ză acel oxid, acea gru­pa­re ni­tro­zot ca­re are efect asu­pra ami­ne­lor se­cun­da­re. Aces­te ami­ne se­cun­da­re, prin le­ga­re de ace­as­tă gru­pa­re ni­tro­zot, con­duc la for­ma­rea de ni­tro­zia­mi­ne

can­ce­ri­ge­ne. Asta a fost de­mon­stra­tă prin foar­te mul­te stu­dii. Es­te con­fir­mat de toți cer­ce­tă­to­rii că exist risc cancerigen cres­cut pen­tru acest azo­tit. El a fost păs­trat în pre­pa­ra­te­le din carne deși se cu­noștea acest risc, pen­tru fap­tul că a dat ace­as­tă cu­loa­re roz-roșia­ti­că pre­pa­ra­te­lor din carne și a asi­gu­rat pro­te­cția în pri­vi­nța unui agent pa­to­gen ex­trem de pe­ri­cu­los, clos­tri­di­um bo­tu­li­nic. Astea au fost ar­gu­men­te­le pen­tru ca­re el a re­zis­tat foar­te mult timp, dar toa­te pre­o­cu­pă­ri­le sunt de a eli­mi­na acest azo­tit și noi am reușit să îl con­tro­lăm și chiar să îl eli­mi­năm”, ne-a de­cla­rat prof dr ing Pe­tru Ale­xe.

Cer­ce­tă­to­rii din Ga­la­ţi au reușit eli­mi­na­rea azo­ti­tu­lui

Da­că pro­ce­sa­to­rii din in­dus­tria căr­nii nu sunt foar­te pre­o­cu­pați de eli­mi­na­rea aces­tui adi­tiv, cer­ce­tă­to­rii înce­ar­că de mult timp gă­si­rea unor me­to­de de di­mi­nua­rea efec­te­lor sa­le. „Pri­mii ca­re au fă­cut cer­ce­tări au fost ger­ma­nii. Ches­ti­u­nea es­te cla­ră, toa­tă lu­mea a încer­cat, au exis­tat di­ver­se cer­ce­tări, in­clu­siv la noi în Uni­ver­si­ta­te au fost zeci de ani de cer­ce­tări, pen­tru di­mi­nua­rea

sau eli­mi­na­rea aces­tui azo­tit”, a adău­gat pro­fe­so­rul Ale­xe, ca­re a mai pre­ci­zat că echi­pa de la Ga­lați a ela­bo­rat teh­no­lo­gi­i­le pen­tru pa­tru co­lo­ra­nți naturali, res­pec­tiv unul de re­du­ce­re a azo­ti­tu­lui și altul de eli­mi­na­re a aces­tu­ia, am­be­le în do­uă va­rian­te, so­luție li­chi­dă și pul­be­re: „Noi am reușit să con­tro­lăm pro­ce­sul de ni­tro­za­re, deci de for­ma­re a pig­men­tu­lui sau să eli­mi­năm pur și sim­plu azo­ti­tul. Avem de­ja mai mul­te va­rian­te pu­se spre bre­ve­ta­re, ca­re re­a­li­ze­a­ză ace­as­tă co­lo­ra­re a pro­du­se­lor din carne fă­ră să mai apa­ră acest azo­tit”.

Coloranţi naturali ob­ţi­nu­ţi prin pro­ce­sa­rea sânge­lui

Alt mem­bru al echi­pei, Cris­tian Di­ma, ne-a ex­pli­cat că cei pa­tru co­lo­ra­nți naturali sunt obți­nuți prin pro­ce­sa­rea sânge­lui ani­mal: „Am venit cu pa­tru so­luții de va­lo­ri­fi­ca­re a sânge­lui, un sub­pro­dus din zo­na de aba­to­ri­za­re, cu sco­pul de a obți­ne un co­lo­rant na­tu­ral, atât li­chid, cât și sub for­mă de pul­be­re, de pu­dră. Acest co­lo­rant are la ba­ză o re­a­cție con­tro­la­tă de ni­tro­za­re, în fun­cție de tem­pe­ra­tu­ră și pH. În va­rian­ta pu­dră es­te o ni­tro­za­re a ni­tri­tu­lui cu he­mo­glo­bi­na din sânge obți­nu­tă în ur­ma cen­tri­fu­gă­rii sânge­lui, prin ca­re s-a fă­cut o se­pa­ra­re între plas­mă și con­cen­trat eri­tro­ci­tar și ca­re apoi s-a re­con­sti­tu­it într-o so­luție su­pu­să li­o­fi­li­ză­rii pen­tru a obți­ne ace­as­tă pu­dră. Ace­as­tă pu­dră va fi fo­lo­si­tă în in­dus­tria căr­nii, la obți­ne­rea pre­pa­ra­te­lor din carne”.

Con­ţi­nut de azo­tit mai mic de­cât în apa mi­ne­ra­lă

Una din­te ce­le pa­tru va­rian­te de co­lo­ra­nți naturali obți­nuți es­te în va­rian­ta de pu­dră și es­te pre­pa­rat cu mo­no­xid de car­bon. „A mai fost dez­vol­ta­tă și o car­bo­xi­he­mo­glo­bi­nă, un pro­dus ino­va­tor re­a­li­zat prin com­ple­xa­rea he­mo­glo­bi­nei din sânge uti­li­zând mo­no­xi­dul de car­bon, ca­re se le­a­gă ra­pid la he­mo­glo­bi­nă și ofe­ră acel pig­ment ca­re ofe­ră roșu- stră­lu­ci­tor pre­pa­ra­te­lor din carne. Es­te de re­mar­cat că atunci când se uti­li­ze­a­ză car­bo­xi­he­mo­glo­bi­na pen­tru co­lo­ra­rea pro­du­se­lor din carne, pro­du­sul es­te cu ni­trit zero, adi­că nu avem ni­trit re­zi­dual în carne”, a de­cla­rat conf dr Ma­ri­ci­ca Stoi­ca, ca­re a mai pre­ci­zat că și co­lo­ran­tul ca­re doar re­du­ce co­nți­nu­tul de azo­tit, nu îl eli­mi­nă, fa­ce ca pro­du­se­le din carne să fie mai să­nă­toa­se de­cât apa mi­ne­ra­lă: „În si­tuația în ca­re uti­li­zăm ni­tro­zo­he­mo­glo­bi­na, având acea re­a­cție de ni­tro­za­re cu ran­da­ment de 92%, noi obți­nem pro­du­se din carne cu un ni­trit re­zi­dual des­tul de re­dus, de 0,3%, ca­re es­te sub ni­ve­lul ape­lor mi­ne­ra­le. În apa mi­ne­ra­lă exis­tă azo­tit, li­mi­ta es­te 0,5%. Noi, la pro­du­se­le din carne, co­bo­râm ni­ve­lul prin ace­as­tă me­to­dă sub li­mi­ta de la apă mi­ne­ra­lă”.

Când vor fi uti­li­za­ţi co­lo­ran­ţii naturali în in­dus­tria căr­nii?

Evi­dent, prin­ci­pa­la pro­ble­mă ră­mâne acum pre­lua­rea aces­tor in­venții de că­tre pro­du­că­to­rii din in­dus­tria căr­nii. Cer­ce­tă­to­rii de la Uni­ver­si­ta­tea „Du­nă­rea de Jos” au ela­bo­rat teh­no­lo­gi­i­le ast­fel încât aces­tea să fie im­ple­men­ta­te, atât di­rect de că­tre pro­ce­sa­tor de carne, prin pro­du­ce­rea co­lo­ra­nți­lor în zo­na de aba­to­ri­za­re, cât și în va­rian­ta pro­du­ce­rii co­lo­ra­nți­lor naturali la sca­ră in­dus­tria­lă de că­tre anu­miți pro­du­că­tori și co­mer­cia­li­za­rea aces­to­ra. „Exis­tă în va­rian­te­le noas­tre mai mul­te so­luții. Una din aces­tea es­te pe pro­du­cție pro­prie în zo­na de aba­to­ri­za­re și uti­li­za­re în zo­na se­cți­ei de pre­pa­ra­te din carne. Evi­dent că am mers și că­tre so­luția in­dus­tria­lă cu re­col­ta­re glo­ba­lă, fa­bri­ca­re a aces­tui ames­tec de co­lo­ra­re pe ba­ză de sânge ani­mal, us­ca­rea lui și li­vra­rea sub for­mă us­ca­tă. Având for­ma us­ca­tă, ace­as­ta poa­te fi li­vra­tă di­rect la un pro­du­că­tor. El își pu­ne pli­cu­lețul cu acest co­lo­rant na­tu­ral și și-a re­zol­vat pro­ble­ma de pro­du­cție, apli­ca­rea es­te ime­dia­tă”, a adău­gat Pe­tru Ale­xe. Po­tri­vit aces­tu­ia, în in­dus­tria căr­nii din Ro­mânia exis­tă une­le re­ti­ce­nțe față de co­lec­ta­rea sânge­lui ani­mal, însă aces­tea vor fi di­mi­nua­te de avan­ta­le econ­mi­ce ale noi­lor teh­no­lo­gii: „Noi am dis­cu­tat de mai mul­tă vre­me cu me­di­ul in­dus­trial, în spe­cial cu Aso­ciația Ro­mână a Căr­nii și evi­dent că vrem să pu­nem pe piață acești co­lo­ra­nți naturali. În Ro­mânia, exis­tă o oa­re­ca­re re­ti­ce­nță în re­col­ta­rea aces­tui sânge ani­mal, o re­ti­ce­nță ca­re zic eu că va fi re­zol­va­tă mai ales prin de­mon­stra­rea efi­ci­e­nței eco­no­mi­ce ex­traor­di­na­re. Prac­tic, co­lec­ta­rea aces­tui sânge ani­mal și uti­li­za­rea lui în sco­puri ali­men­ta­re adu­ce niște be­ne­fi­cii uriașe. Da­că se co­lec­te­a­ză sânge­le și se uti­li­ze­a­ză în sco­puri ali­men­ta­re aco­pe­ră in­te­gral cos­tu­ri­le aba­to­ri­ză­rii. Pașii ăștia eu sper să îi fa­cem re­pe­de și să îi con­vin­gem pe cei din in­dus­trie că exis­tă so­luții ime­dia­te și pro­du­că­tori mari, ca­re pot să fa­că acest co­lo­rant na­tu­ral”. În con­diți­i­le în ca­re con­su­ma­to­rii sunt din ce în ce mai in­te­re­sați de pro­du­se­le să­nă­toa­se, cât mai na­tu­ra­le, im­ple­men­ta­rea aces­tor teh­no­lo­gii e doar o ches­ti­u­ne de timp.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.