Co­la­bo­ra­rea cu te­ra­peu­tul

Romania Libera - - Special -

Com­plian­ţa te­ra­peu­ti­că re­pre­zin­tă acor­dul, ade­ra­rea sau con­for­ma­rea com­por­ta­men­ta­lă a cli­en­tu­lui (mo­dul în ca­re res­pec­tă in­di­ca­ţi­i­le de mo­di­fi­ca­re a sti­lu­lui de via­ţă) la mij­loa­ce­le te­ra­peu­ti­ce re­co­man­da­te de te­ra­peut (coa­ch, psi­ho­te­ra­peut, con­si­li­er dez­vol­ta­re per­so­na­lă, me­dic, ki­ne­to­te­ra­peut s.a.). Aces­te schimbări sunt ne­ce­sa­re ame­li­o­ră­rii stă­rii de să­nă­ta­te: tra­ta­ment me­di­ca­men­tos și/sau ne­me­di­ca­men­tos - fi­zi­o­te­ra­pie, con­si­li­e­re psi­ho­lo­gi­că, un nou stil de via­ţă, com­por­ta­ment ali­men­tar, mod de gândi­re, con­tro­lul gându­ri­lor și emo­ţi­i­lor, au­to­su­ges­tie și dia­log in­te­ri­or, pe­tre­ce­rea tim­pu­lui li­ber.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.