Po­ze­le ca­re le dau fi­ori ne­mți­lor de la Vol­kswa­gen

Pen­tru pri­ma da­tă în is­to­rie, cli­en­ţii vor avea la dis­po­zi­ţie chiar și o va­rian­tă cu pro­pul­sie (com­plet) elec­tri­că.

Romania Libera - - Auto -

Anu­nța­tă la mij­lo­cul lu­nii tre­cu­te, cea de-a do­ua ge­ne­rație a mo­de­lu­lui Peu­ge­ot 2008 a fost sur­prin­să de cu­rând pe stră­zi­le Spa­ni­ei, com­plet ne­ca­mu­fla­tă. Con­stru­i­tă pe plat­for­ma CMP a Gru­pu­lui PSA, no­ua mași­nă de ori­gi­ne fran­ce­ză es­te cu 14 cm mai lun­gă de­cât au­to­mo­bi­lul pe ca­re îl înlo­cu­i­ește.

Prin­ci­pa­la atra­cție o re­pre­zin­tă însă de­sign-ul ex­trem de îndrăz­neț al ca­ro­se­ri­ei, ca­re fa­ce ca ig­no­ra­rea cros­so­ver-ului din He­xa­gon să fie aproa­pe im­po­si­bi­lă.

O altă ves­te in­te­re­san­tă con­stă în dis­po­ni­bi­li­ta­tea unei ver­si­uni com­plet elec­tri­ce, cu mo­tor de 136 de cai pu­te­re și ba­te­rie de 50 kWh.

În ace­as­ta con­fi­gu­rație, cea de-a do­ua ge­ne­rație a mo­de­lu­lui Peu­ge­ot 2008 se poa­te lău­dă cu o au­to­no­mie to­ta­lă de până la 310 ki­lo­me­tri în re­gim WLTP.

No­ua mași­nă de ori­gi­ne fran­ce­ză va mai fi co­mer­cia­li­za­tă și ală­turi de uni­tăți cla­si­ce, pe ben­zi­nă și mo­to­ri­nă, cu trei sau pa­tru ci­lin­dri.

Ga­ma de mo­to­ri­zări tra­diți­o­na­le pro­mi­te pu­teri ma­xi­me cu­prin­se între 100 și 155 CP, li­vra­te roți­lor fie prin­tr-o cu­tie ma­nua­lă, fie prin­tr-o tran­smi­sie au­to­ma­tă. Da­că mai era ne­voie de pre­ci­zat, cros­so­ver-ul din He­xa­gon dis­pu­ne de nu­me­roa­se teh­no­lo­gii de ul­ti­mă oră, si­no­ni­me con­du­su­lui se­mi-au­to­nom.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.