Sfa­turi pen­tru o fa­mi­lie fe­ri­ci­tă, de la pro­fe­so­rul ame­ri­can Da­le Car­ne­gie

Romania Libera - - Familie - Dr. Da­le Car­ne­gie, pro­fe­sor ame­ri­can

Atunci când vă că­să­to­ri­ţi, trăi­ţi acum și astă­zi, nu per­mi­te­ţi tre­cu­tu­lui să vă întu­ne­ce re­la­ţia. Nu-ţi fa­ce gri­ji pen­tru ce­ea ce nu ai, pre­ţu­i­ește ce­ea ce ai.

Nu vă întris­ta­ţi de la fle­a­curi, via­ţa e prea scur­tă. Ui­ta­ţi-le. Învă­ţa­ţi să ve­de­ţi par­tea po­zi­ti­vă a lu­cru­ri­lor. În ni­ci­un caz nu încer­ca să îţi schim­bi par­te­ne­rul. Înce­ar­că să-i fii un par­te­ner pe mă­su­ră, pen­tru că ală­turi de re­ge întot­de­au­na pășește o re­gi­nă.Nu îţi im­pu­ne pă­re­ri­le. Înce­ar­că să abor­de­zi si­tua­ţia din punc­tul de ve­de­re al par­te­ne­ru­lui tău.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.