Ho­ria Andre­es­cu și Vir­tu­o­zii

Fes­ti­va­lul In­ter­na­ţi­o­nal „Va­ra Ma­gi­că“in­vi­tă iu­bi­to­rii de mu­zi­că cla­si­că să vi­nă la se­ria de 13 con­cer­te ca­me­ra­le și sim­fo­ni­ce.

Romania Libera - - Cultură - Ma­ria.ca­pe­los @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Pri­mul con­cert va fi sus­ţi­nut pe 10 iu­lie, de la ora 19.30, sub ge­ne­ri­cul „Vă­paie şi des­tin“, de că­tre Orches­tra Vir­tu­o­zii din Bu­cu­reş­ti, di­ri­ja­tă de Ho­ria Andre­es­cu, având un pro­gram in­te­gral Be­et­ho­ven. Al doi­lea con­cert al fes­ti­va­lu­lui, pro­gra­mat pe 11 iu­lie, tot de la ora 19.30, îi va avea ca pro­ta­go­niş­ti, sub ge­ne­ri­cul „De la Ba­ch la Piaz­zol­la“, pe Ale­xan­dru To­mes­cu (vi­oa­ră) şi Omar Mas­sa (ban­do­ne­on), ca­re vor in­ter­pre­ta lu­crări de J.S.Ba­ch,G.F.Ha­en­del,Be­et­ho­ven,Ju­les Mas­se­net,Fritz Kreis­ler,Ci­prian Po­rum­bes­cu,Astor Piaz­zol­la şi Omar Mas­sa. „Va­ra Ma­gi­că“va aduce în 2019 nu­me­roa­se or­ches­tre sim­fo­ni­ce din di­fe­ri­te țări, pre­cum și so­liști români și in­ter­nați­o­na­li de pres­ti­giu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.