MU­ZI­CĂ

Explo­si­ve jazz cu RoMa­no­u­che

Romania Libera - - Cultură -

Vi­neri,în gră­di­na Insti­tu­tu­lui Cul­tu­ral Ro­mân,iu­bi­tori ai ge­nu­lui ma­no­u­che au avut bu­cu­ria să asis­te la un con­cert pre­zen­tat de Aso­ciația Dy­na­mic Art în par­te­ne­riat cu ICR. For­mația RoMa­no­u­che,una din­tre ce­le mai ori­gi­na­le com­bi­nații de ma­no­u­che și jazz et­no de pe sce­na mu­zi­ca­lă eu­ro­pe­a­nă,având în com­po­ne­nță pe Ni­co­las Si­mi­on (sa­xo­fon),Giani Lin­can (țam­bal),Cos­tel Nițes­cu (vi­oa­ră),Mar­tin Lu­be­nov (acor­de­on) și Răz­van Co­ja­nu (bas),a in­clus în pro­gram și pi­e­se de et­no-jazz și com­po­ziții din jazz-ul stan­dard.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.