Fi­for, în vi­zor

Romania Libera - - Actualitat­e -

Pleșoia­nu a re­a­min­tit jo­cul du­blu fă­cut de Mi­hai Fi­for, se­cre­tar ge­ne­ral al PSD, ca­re a reu­şit să ră­mână în apro­pi­e­rea ul­ti­mi­lor şe­fi ai par­ti­du­lui, de­şi sem­na­se o scri­soa­re an­ti-Drag­nea. „Dom­nul Fi­for mă­su­ra pa­şii lui Drag­nea ca nu cum­va să cal­ce mai mult sau mai pu­ţin. Dom­nul Fi­for mă­soa­ră acum pa­şii doam­nei Dăn­ci­lă ca nu cum­va să cal­ce mai mult sau mai pu­ţin“, a co­men­tat Ple­şoia­nu. De­pu­ta­tul PSD a re­cla­mat fap­tul că Fi­for încer­ca să-l con­vin­gă să nu-i mai pu­nă între­bări lui Ge­or­ge Mai­or în ca­drul co­mi­si­ei pen­tru an­che­ta­rea ale­ge­ri­lor din 2009.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.