ISÃRESCU,

mai re­ge de­cat Ha­gi pe are­na

Romania Libera - - Op&ed - LAU­RE­NȚIU MUȘOIU

Ro­mânia se pre­gă­tește să găz­du­ias­că pa­tru me­ci­uri de la tur­neul fi­nal ani­ver­sar al Cam­pi­o­na­tu­lui Eu­ro­pe­an de fot­bal din 2020. S-a tot dis­cu­tat des­pre sta­di­oa­ne­le noi pe ca­re ța­ra noas­tră tre­bu­ie să le pu­nă la dis­po­ziția echi­pe­lor ca­li­fi­ca­te, și au ră­mas, în con­ti­nua­re, mari sem­ne de între­ba­re. Du­pă ce s-a re­nu­nțat la sta­di­o­nul Di­na­mo din Șo­se­aua Ște­fan cel Ma­re (ca­re nu se știe când și da­că va mai fi ri­di­cat), s-a re­nu­nțat și la li­nia de me­trou ce tre­bu­ia să le­ge Ga­ra de Nord de Ae­ro­por­tul Inter­nați­o­nal Oto­peni și sunt sem­ne cla­re că se va re­nu­nța și la li­nia de tren ca­re să fa­că le­gă­tu­ra între aces­te obi­ec­ti­ve. Con­clu­zia es­te cla­ră: la ca­pi­to­lul in­fras­truc­tu­ră, avem șan­se in­fi­me de a ne ca­li­fi­ca la EU­RO.

Dar Bu­cu­rești­ul are o are­nă, până nu de­mult con­si­de­ra­tă foar­te co­che­tă, lă­sa­tă însă în pa­ra­gi­nă. Es­te vor­ba de sta­di­o­nul Co­tro­ceni, ad­mi­nis­trat de Ban­ca Nați­o­na­lă a Ro­mâni­ei. Bi­ju­te­ria din Par­cul cu Pla­tani es­te însă acum o ru­i­nă, un­de mal­dă­re­le de scau­ne sunt arun­ca­te pe tri­bu­ne­le in­va­da­te de bu­ru­i­eni, iar la tri­bu­na ofi­cia­lă se mai ve­de câte un mai­da­nez scoțând ca­pul prin­tr-o fe­re­as­tră spar­tă.

Con­du­ce­rea BNR ți­ne însă închi­să ace­as­tă are­nă (te­o­re­tic, des­chi­să unor com­pe­tiții ob­scu­re), doar să nu o dea în ad­mi­nis­tra­re Pri­mă­ri­ei Ca­pi­ta­lei sau Gu­ver­nu­lui. Dar ace­as­tă are­nă nu es­te pen­tru ori­ci­ne... Acum câți­va ani, ală­turi de un pri­e­ten din pre­să, am fă­cut o scur­tă vi­zi­tă la sta­di­o­nul din Co­tro­ceni. Era iar­nă și tri­bu­ne­le erau aco­pe­ri­te de ză­pa­dă. Pri­e­te­nul meu, cu­ri­os, l-a între­bat pe paz­ni­cul

de la sta­di­on de ce nu sunt des­ză­pe­zi­te tri­bu­ne­le. Expli­cația a fost de-a drep­tul ha­lu­ci­nan­tă: în we­e­kend, mai vi­ne dom­nul Isă­res­cu și se dă, cu co­pi­ii, cu ATV-ul, pe tri­bu­ne. Ade­vă­rul es­te că ar fi și pă­cat să nu te dis­tre­zi pe o ase­me­nea moșie, când ești con­vins că ni­meni nu te poa­te tra­ge la răs­pun­de­re și de fi­e­ca­re da­tă te mai aște­ap­tă un man­dat de „zeu al Băn­cii Nați­o­na­le“.

Ace­e­ași po­ves­te și în ca­zul are­ne­lor de te­nis ale BNR. Și aco­lo „Nașul“de la Ban­că nu vrea să fie de­ran­jat, chiar da­că Bu­cu­rești­ul a pi­er­dut, pe acest mo­tiv, or­ga­ni­za­rea unui tur­neu de te­nis im­por­tant. Dar nu poți să-l obli­gi pe șe­ful BNR să in­ves­te­as­că în mo­der­ni­za­rea aces­tor are­ne doar că vor ce­tățe­nii Bu­cu­rești­u­lui... Pe ci­ne in­te­re­se­a­ză pă­re­rea lor? În ese­nță, gu­ver­na­to­rul Băn­cii Nați­o­na­le nu es­te vo­tat de oa­me­nii de rând.

Gu­ver­na­to­rul BNR, Mu­gur Isă­res­cu, a pri­mit vo­tul ple­nu­lui reu­nit al ce­lor do­uă Ca­me­re pen­tru un nou man­dat la șe­fia Băn­cii Na­ţi­o­na­le. Isă­res­cu a avut 300 de vo­turi „pen­tru“și 15 „împo­tri­vă“.

De ase­me­nea, au fost va­li­da­ţi și mem­brii pro­puși pen­tru Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie al BNR, res­pec­tiv Flo­rin Ge­or­ges­cu – prim-vi­ce­gu­ver­na­tor al BNR, Le­o­nar­do Ba­dea – vi­ce­gu­ver­na­tor, Eu­gen Ni­co­lă­es­cu – vi­ce­gu­ver­na­tor, Ba­lint Csa­ba, Ghe­or­ghe Gher­ghi­na, Cris­tian Po­pa, Dan Ra­du Rușa­nu și Vir­gi­liu Jorj Sto­e­nes­cu.

Mu­gur Isă­res­cu es­te gu­ver­na­to­rul de ban­că cen­tra­lă cu cea mai ma­re ve­chi­me în func­ţie la ni­vel mon­dial, du­pă re­vo­luție încoa­ce man­da­tul său între­ru­pându-se doar pen­tru 11 luni, în pe­ri­oa­da de­cem­brie 1999–noi­em­brie 2000, când a fost pre­mi­er.

„Cred că acest nou Con­si­liu va de­pu­ne toa­te efor­tu­ri­le, va de­pu­ne între­a­ga ca­pa­ci­ta­te pro­fe­si­o­na­lă pen­tru înde­pli­ni­rea man­da­tu­lui ca­re îi es­te încre­din­ţat. Man­da­tul nos­tru es­te sta­bi­lit de le­gi­le ban­ca­re, de legea Băn­cii Na­ţi­o­na­le. Aș adău­ga, așa cum am spus și în co­mi­si­i­le de spe­cia­li­ta­te, că avem și un man­dat nou, ho­tă­rât prin pro­gra­mul de ade­ra­re la zo­na eu­ro, la ca­re Ban­ca Na­ţi­o­na­lă, împreu­nă cu Gu­ver­nul, cu re­pre­zen­tan­ţii par­ti­de­lor po­li­ti­ce și cu Aca­de­mia Ro­mână, cu spri­ji­nul Preșe­din­ţi­ei, a lu­crat. Acest man­dat nou es­te pre­gă­ti­rea ade­ră­rii Ro­mâni­ei la zo­na eu­ro. Avem un man­dat am­bi­ţi­os, cu mul­te pro­vo­cări“, a spus Isă­res­cu.

Pen­tru dom­nul gu­ver­na­tor, tre­ce­rea Ro­mâni­ei în zo­na eu­ro poa­te fi un obi­ec­tiv, într-ade­văr, dar es­te evi­dent că nu la EU­RO 2020.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.