Pes­te 3.000 de Maz­da 3, re­che­ma­te de pe pia­ţă.

Romania Libera - - Special - Lau­ren­tiu.mu­soiu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Maz­da re­che­a­mă ur­gent de pe pia­ţă pes­te 3.000 de au­to­mo­bi­le Maz­da 3, din cau­za ris­cu­lui de că­de­re a ro­ţi­lor pro­vo­cat de de­fec­te de fa­bri­ca­ţie. Pro­du­că­to­rul auto es­te îngri­jo­rat de si­gu­ran­ţa no­u­lui mo­del Maz­da 3 hat­chback, ale că­rui buc­şe se pot slă­bi în timp şi, în cel mai rău caz, pot du­ce la de­ta­şa­rea ro­ţi­lor.Re­che­ma­rea in­clu­de 3.323 de ve­hi­cu­le co­mer­cia­li­za­te în pe­ri­oa­da 8 apri­lie 2018 – 21 iu­nie 2019. Au­to­ri­ta­tea de re­gle­men­ta­re pen­tru si­gu­ran­ţa con­su­ma­to­ri­lor Pro­duct Sa­fe­ty Aus­tra­lia a emis no­ti­fi­ca­rea de re­che­ma­re, mo­ti­vând cu pro­ble­me le­ga­te de si­gu­ran­ţa pi­u­li­ţe­lor de fi­xa­re.

„În tim­pul fa­bri­ca­ţi­ei,es­te po­si­bil ca pi­u­li­ţe­le să nu fi fost fi­xa­te com­plet.Ar pu­tea exis­ta

un mic spa­ţiu între pi­u­li­ţe şi an­sam­blul bu­tu­cu­lui. Sta­bi­li­ta­tea ve­hi­cu­lu­lui ar pu­tea fi afec­ta­tă, mă­rind ris­cul de pi­er­de­re a con­tro­lu­lui asu­pra ve­hi­cu­lu­lui şi de ac­ci­den­ta­re a ocu­pan­ţi­lor ve­hi­cu­lu­lui sau a altor par­ti­ci­pan­ţi la tra­fic”,po­tri­vit in­sti­tu­ţi­ei. Pro­pri­e­ta­rii mo­de­le­lor afec­ta­te vor fi con­tac­ta­ţi di­rect de Maz­da Aus­tra­lia, iar ve­hi­cu­le­le vor fi re­pa­ra­te gra­tu­it. O re­che­ma­re si­mi­la­ră a avut loc pen­tru ace­lași mo­del şi în Sta­te­le Uni­te, în lu­na iu­nie, ca­re a afec­tat pes­te 25.000 de ve­hi­cu­le.

Maz­da USA a emis un co­mu­ni­cat aver­ti­zând că ”în cel mai rău caz, con­ti­nua­rea uti­li­ză­rii ve­hi­cu­lu­lui poa­te du­ce la de­ta­şa­rea unei ro­ţi. Se­pa­ra­rea unei ro­ţi de ve­hi­cul creş­te ris­cul unei co­li­zi­uni”.

Maz­da USA a pre­ci­zat că nu au fost ra­por­ta­te ca­zuri de se­pa­ra­re a unei ro­ţi de un ve­hi­cul din acest mo­tiv.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.