Ma­ri­na Kri­lo­vici

Romania Libera - - Cultură -

În zi­le­le de 2 sep­tem­brie și 6 sep­tem­brie, la Bu­cu­rești,în ca­drul Fes­ti­va­lu­lui Inter­nați­o­nal „Ge­or­ge Enes­cu“va avea loc lan­sa­rea ofi­cia­lă a vo­lu­mu­lui bi­o­gra­fic de­di­cat so­pra­nei Ma­ri­na Kri­lo­vici.Iu­bi­to­rii de

mu­zi­că vor avea oca­zia să o întâlneas­că pe ce­le­bra ar­tis­tă li­ri­că,ce­tățe­an al sce­ne­lor lu­mii,pli­nă de far­mec și de amin­tiri ca­re in­spi­ră. Ma­ri­na Kri­lo­vici a fost pri­ma con­cu­ren­tă ro­mâncă ce a obți­nut Pre­mi­ul I la Con­cur­sul Ge­or­ge Enes­cu,în anul 1964.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.