Me­xi­cul a cu­ce­rit Gold Cup

Romania Libera - - Prima Pagina - Ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Nați­o­na­la de fot­bal a Me­xi­cu­lui a învins la li­mi­tă,scor 1-0,re­pre­zen­ta­ti­va Sta­te­lor Uni­te,în fi­na­la Gold Cup.Uni­cul gol al întâlni­rii dis­pu­ta­te în Chi­ca­go,pe sta­di­o­nul Sol­di­er Fi­eld,a fost mar­cat în mi­nu­tul 73 de Jo­nat­han Dos San­tos.For­ma­ţia Sta­te­lor Uni­te a avut mai mul­te oca­zii de a înscrie pe par­cur­sul jo­cu­lui,cea mai cla­ră din­tre ele în mi­nu­tul 53,când că­pi­ta­nul me­xi­can Andres Guar­da­do a res­pins de pe li­nia por­ţii ba­lo­nul tri­mis cu ca­pul de Aa­ron Long,în ur­ma unui cor­ner.„Azte­cii” cu­ce­resc al op­tu­lea tro­feu Gold Cup din is­to­rie,un re­cord pentru com­pe­ti­ţie. Me­xi­cul și Sta­te­le

Uni­te și-au împăr­ţit ti­tlu­ri­le la Gold Cup încă de la înfi­i­nța­rea tur­neu­lui, sin­gu­ra ex­ce­pție având loc în anul 2000,când Ca­na­da se înco­ro­na cam­pi­oa­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.