Vârsta me­die a ro­mâni­lor a ajuns la 41 de ani

În ul­ti­mii cinci ani, pon­de­rea seg­men­tu­lui tânăr (sub 15 ani) în po­pu­la­ţia to­ta­lă a Ro­mâni­ei a scă­zut pro­gre­siv.

Romania Libera - - Prima Pagina - flo­rin.bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro Ora­şe­le ti­ne­re

În ul­ti­mii cinci ani, pon­de­rea seg­men­tu­lui tânăr (sub 15 ani) din po­pu­lația to­ta­lă a Ro­mâni­ei a scă­zut pro­gre­siv. Anul tre­cut a ajuns la 14,8%. Nu­mă­rul ro­mâni­lor pes­te 65 de ani l-a de­pășit pe al ce­lor sub 15 ani din anul 2014.

Anul tre­cut a ajuns la 14,8%. Nu­mă­rul ro­mâni­lor pes­te 65 de ani l-a de­pășit pe al ce­lor sub 15 ani din anul 2014. Vârsta me­die a cres­cut cu pa­tru ani în ul­ti­me­le do­uă de­ce­nii şi s-a înre­gis­trat cel mai ma­re pro­cent de per­soa­ne în vârstă în me­di­ul ur­ban. Una din șa­se per­soa­ne avea pes­te 65 de ani în 2018, ara­tă EY.

Orașe­le sunt ade­sea per­ce­pu­te ca lo­cul ti­ne­ri­lor. Re­a­li­ta­tea e că mul­te re­gi­uni ci­ta­di­ne au o po­pu­lație îmbă­trâni­tă. Me­dia de vârstă a lo­cu­i­to­ri­lor din orașe­le cu pes­te 100.000 de lo­cu­i­tori e mai ri­di­ca­tă: 42,3 ver­sus 41,2. Me­dia de vârstă crește și mai mult în orașe­le mai mari, cu toa­te că aces­tea au an­co­re de ti­ne­re­ţe, ca in­sti­tuți­i­le și uni­ver­si­tăți­le, spi­ta­le­le sau obi­ec­ti­ve­le cul­tu­ra­le.

Orașe­le se­cun­da­re ofe­ră o par­te din di­na­mis­mul omo­loa­ge­lor mai mari, la un cost mai mic. Ace­as­ta a cre­at o ieși­re pentru ti­ne­rii din arii me­tro­po­li­ta­ne mari, ce cau­tă cos­turi mai scă­zu­te ale vi­eții, evi­ta­rea aglo­me­rați­ei și ac­ces mai ief­tin la re­sur­se an­tre­pre­no­ria­le.

Vârsta me­die a po­pu­lați­ei din me­di­ul ru­ral era mai mi­că de­cât în ur­ban (40,7 ru­ral vs 41,6 ur­ban) în 2018. În Top 10 ora­şe cu ti­neri, pe pri­mul loc es­te Su­ce­a­va. Ur­me­a­ză Ia­şi, Bo­to­şani, Baia Ma­re, Ba­cău, Râmni­cu

ADRIANA TABAC, EY Ro­mânia

Vâlcea, Tur­nu Se­ve­rin, Crai­o­va, Sa­tu Ma­re şi Ora­dea. Sur­prin­ză­tor, Clu­jul şi Bu­cu­reş­ti­ul nu sunt în acest top, în po­fi­da avântu­lui eco­no­mic. Si­tua­ţia Ia­şi­u­lui es­te da­tă de ra­ta na­ta­li­tății, cea mai ma­re com­pa­ra­tiv cu ce­le­lal­te orașe: 11,3 nașteri la mia de lo­cu­i­tori, dar și cu me­dia nați­o­na­lă (9,3 nașteri la mia de lo­cu­i­tori în 2017).

La po­lul opus, Brăi­la are cea mai îmbă­trâni­tă po­pu­lație, cu o vârstă me­die de 44,1 ani. Ur­me­a­ză Brașo­vul (43,6 ani), apoi Ploi­ești și Con­sta­nța (43,3 ani), ca­re au ce­le mai mul­te per­soa­ne pes­te 65 de ani (Brăi­la, Con­sta­nța, Ploi­ești – 18%, Brașov – 17%).

De no­tat că prin­tre ora­şe­le ce­le mai îmbă­trâni­te sunt ţintele tu­ris­ti­ce, fe­no­men cu­nos­cut în tot Occi­den­tul. Expli­ca­ţia e sim­plă: oa­me­nii în eta­te se re­trag, la pen­sie, în ast­fel de re­gi­uni.

Cos­tu­ri­le ri­di­ca­te, po­lua­rea, schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce și crește­rea tra­fi­cu­lui au efec­te re­a­le asu­pra po­pu­lați­ei ur­ba­ne.“

FO­TO PIXABEY

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.