Cuc și DNA

pro­te­je­a­ză ile­gal băi­eții dește­pți

Romania Libera - - Prima Pagina - Lau­ren­tiu.mu­soiu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Su­te de mi­li­oa­ne de eu­ro au fost atri­bu­i­te ile­gal de că­tre stat, prin Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor, că­tre ope­ra­to­rii fe­ro­viari pri­vați, re­le­vă un ra­port al Cu­rții de Con­turi. Pre­ju­di­ci­ul nu a fost re­cu­pe­rat, iar in­sti­tuți­i­le abi­li­ta­te ale sta­tu­lui ro­mân “închid ochii”. Mai mult, mi­nis­trul Tran­spor­tu­ri­lor, Răz­van Cuc, es­te unul din­tre cei ca­re au încer­cat să ște­ar­gă ile­ga­li­tăți,prin­tr-un pa­ra­graf “as­cuns” într-o or­do­na­nță.

În de­cem­brie 2015,Răz­van Cuc,în ca­li­ta­te de se­cre­tar de stat în Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor,a sem­nat o par­te din sub­venția pentru ope­ra­to­rii pri­vați.

O bom­bă stă să ex­plo­de­ze la Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor. În 2015, ope­ra­to­rii pri­va­ţi din tran­spor­tul fe­ro­viar de că­lă­tori ar fi be­ne­fi­ciat de sub­venție ile­ga­lă de pes­te 1,3 mi­liar­de de lei, pentru că nu exis­tă o ho­târâre de gu­vern pri­vind apro­ba­rea ac­tu­lui adiți­o­nal de ac­tua­li­za­re a con­trac­tu­lui cu CFR SA, ad­mi­nis­tra­to­rul căii fe­ra­te, și a ac­te­lor adiți­o­na­le de ac­tua­li­za­re a con­trac­te­lor de ser­vi­cii pu­bli­ce cu ope­ra­to­rii de tran­sport fe­ro­viar, con­form unui ra­port al Cu­rții de Con­turi.

Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor a con­tes­tat ra­por­tul Cu­rții de Con­turi în in­sta­nță. Ambe­le pro­ce­se, de la Cur­tea de Apel și Înal­ta Cur­te de Ca­sație și Jus­tiție, au fost pi­er­du­te. Con­form de­ci­zi­ei ju­de­că­to­rești, Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor tre­bu­ie să re­cu­pe­re­ze aces­te su­me plă­ti­te ile­gal pe par­cur­sul anu­lui 2015. Du­pă pa­tru luni de la pro­nu­nța­rea de­ci­zi­ei de­fi­ni­ti­ve de la Înal­ta Cur­te, 28 fe­brua­rie 2019, Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor nu a re­cu­pe­rat sub­venția acor­da­tă ne­le­gal ope­ra­to­ri­lor pri­vați. Pentru a “spă­la” sub­venția ne­le­ga­lă de su­te de mi­li­oa­ne de eu­ro, ac­tua­la con­du­ce­re a Mi­nis­te­ru­lui Tran­spor­tu­ri­lor a încer­cat să mo­di­fi­ce le­gea în așa fel încât să exis­te ba­ză le­ga­lă pentru anul 2015.

Mai exact,fac­to­rii de de­ci­zie din Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor au stre­cu­rat un proi­ect de or­do­na­nță pe ma­sa Par­la­men­tu­lui în 2017, do­cu­ment sus­pen­dat de că­tre Co­mi­sia pentru Tran­spor­turi.Sur­prin­ză­tor,ace­lași proi­ect a fost re­luat în man­da­tul mi­nis­tru­lui Cuc, do­cu­ment ce a fost in­tro­dus pe Ordi­nea de zi a Par­la­men­tu­lui 2019. Pentru al­bi­rea sub­venți­ei de pes­te 1,3 mi­liar­de de eu­ro, în mo­di­fi­ca­rea le­gii pri­vind apro­ba­rea Ordo­na­nței de ur­ge­nță a Gu­ver­nu­lui nr.83/2016 pri­vind une­le mă­suri de efi­ci­en­ti­za­re a im­ple­men­tă­rii proi­ec­te­lor de in­fras­truc­tu­ră de tran­sport,prin­tre ce­le 89 de amen­da­men­te a fost stre­cu­ra­tă o mo­di­fi­ca­re a ar­ti­co­lu­lui II.

În pre­zent, es­te pre­vă­zut că “pre­ve­de­ri­le con­trac­te­lor de ser­vi­cii pu­bli­ce înche

ia­te cu ope­ra­to­rii de tran­sport fe­ro­viar şi afla­te în de­ru­la­re la da­ta in­tră­rii în vi­goa­re a pre­zen­tei or­do­nan­ţe de ur­gen­ţă se apli­că până la împli­ni­rea ter­me­nu­lui pentru ca­re au fost încheia­te, iar com­pen­sa­ţia se acor­dă în con­di­ţi­i­le sta­bi­li­te prin aces­tea şi în con­for­mi­ta­te cu le­gis­la­ţia în vi­goa­re”. Con­form amen­da­men­tu­lui nu­mă­rul 47, ar­ti­co­lul II se mo­di­fi­că şi va avea ur­mă­to­rul cu­prins: Com­pen­sa­ţia acor­da­tă ope­ra­to­ri­lor de tran­sport fe­ro­viar de că­lă­tori pentru ser­vi­ci­i­le pres­ta­te în anul 2015 se re­cu­noaște drept chel­tu­ia­lă în si­tuați­i­le fi­nan­cia­re ale Mi­nis­te­ru­lui Tran­spor­tu­ri­lor. Ast­fel, Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor “le­ga­li­ze­a­ză” sub­venția de pes­te 1,3 mi­liar­de de lei.

În pe­ri­oa­da apri­lie-iu­lie 2016, Cur­tea de Con­turi a Ro­mâni­ei a efec­tuat un con­trol asu­pra con­tu­lui anual de exe­cuție a bu­ge­tu­lui de stat la Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor pe anul 2015.

În ra­por­tul de au­dit fi­nan­ciar s-au con­sta­tat acor­da­rea și pla­ta ne­le­ga­lă a sub­venți­i­lor pentru su­sți­ne­rea tran­spor­tu­lui fe­ro­viar pu­blic de că­lă­tori.Echi­pa de au­dit a con­sta­tat că acor­da­rea com­pen­sați­ei pe lu­na de­cem­brie 2015 s-a efec­tuat ne­le­gal, atât în lip­sa an­ga­ja­men­te­lor le­ga­le apro­ba­te prin ho­tă­râre de Gu­vern, cât și înca­dra­rea me­to­do­lo­gi­ei de acor­da­re de la bu­ge­tul sta­tu­lui a di­fe­re­nței din­tre ta­ri­fe și cos­turi în tran­spor­tul fe­ro­viar pu­blic de că­lă­tori.

Afe­rent eșan­ti­o­nu­lui ve­ri­fi­cat, va­loa­rea plăți­lor efec­tua­te fă­ră te­mei le­gal în lu­na de­cem­brie 2015 a fost în cuan­tum de 126,94 mi­li­oa­ne de lei.

Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor a con­tes­tat ac­te­le de con­trol și mă­su­ri­le dis­pu­se, for­mându-se pe ro­lul Cu­rții de Apel Bu­cu­rești do­sa­rul nr.7874/2/2016.

Ju­de­că­to­rii Cu­rții de Apel au res­pins ce­re­rea de che­ma­re în ju­de­ca­tă a Mi­nis­te­ru­lui Tran­spor­tu­ri­lor în con­tra­dic­to­riu cu echi­pa de au­dit a Cu­rții de Con­turi.

Mai mult, în fe­brua­rie (anul cu­rent), Înal­ta Cur­te de Ca­sație și Jus­tiție a emis o de­ci­zie de­fi­ni­ti­vă în 7874/2/2016, si­tuație în ca­re Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor are obli­gația de a pu­ne în exe­cu­ta­re mă­su­ri­le dis­pu­se de Cur­tea de Con­turi.

Au­di­to­rii Cu­rții de Con­turi au con­sta­tat un pre­ju­di­ciu de 126,94 mi­li­oa­ne de lei, so­li­ci­tând ex­tin­de­rea pentru tot anul 2015.

Plânge­re pe­na­lă că­tre DNA: Par­la­men­ta­rii au al­bit sub­ven­ţia ile­ga­lă

În șe­di­nța din 25 iu­nie, de­pu­tații au apro­bat proi­ec­tul de Le­ge pri­vind apro­ba­rea Ordo­nan­ţei de ur­gen­ţă a Gu­ver­nu­lui nr.83/2016 pri­vind une­le mă­suri de efi­ci­en­ti­za­re a im­ple­men­tă­rii proi­ec­te­lor de in­fras­truc­tu­ră de tran­sport, une­le mă­suri în do­me­ni­ul tran­spor­tu­ri­lor, do­cu­ment ca­re le­ga­li­ze­a­ză sub­venția din 2015.

Chiar da­că s-a con­sta­tat că bu­ge­tul de stat a fost pre­ju­di­ciat cu pes­te 1,3 mi­liar­de de lei, la ca­re se adau­gă ele­men­te con­sti­tu­ti­ve ale unor fap­te ce pot însem­na in­fra­cți­uni, ne­gli­je­nță în ser­vi­ciu și abuz în ser­vi­ciu, ra­por­tul Cor­pu­lui de Con­trol al Gu­ver­nu­lui, ra­por­tul Cu­rții de Con­turi, de­ci­zia Cu­rții de Apel și sen­ti­nța de­fi­ni­ti­vă a Înal­tei Cu­rți de Ca­sație și Jus­tiție, pro­cu­ro­rii Di­re­cți­ei Nați­o­na­le Anti­co­ru­pție nu se im­pli­că.

FO­TO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.