ŢINTELE COMISIEI PENTRU EUROALEGER­I Tran­sfe­ra­rea unor atri­bu­ţii că­tre in­sti­tu­ţi­i­le con­tro­la­te de PSD es­te unul din­tre obi­ec­ti­ve­le Comisiei pentru an­che­ta­rea ale­ge­ri­lor din 26 mai.

Tran­sfe­ra­rea unor atri­bu­ţii că­tre in­sti­tu­ţi­i­le con­tro­la­te de PSD es­te unul din­tre obi­ec­ti­ve­le Comisiei pentru an­che­ta­rea ale­ge­ri­lor din 26 mai.

Romania Libera - - Prima Pagina - ro­mu­lus.ge­or­ges­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Mi­nis­trul de Inter­ne, Car­men Dan, a spus ieri, la fi­na­lul au­di­e­ri­lor din Co­mi­sia de an­che­tă pri­vind po­si­bi­le­le frau­de la ale­ge­ri­le din 26 mai, că nu ar mai tre­bui ca STS (Ser­vi­ci­ul de Te­le­co­mu­ni­ca­ţii Spe­cia­le) să ope­re­ze sis­te­mul de mo­ni­to­ri­za­re a pre­zen­ţei la

vot. Dan su­ge­re­a­ză că sis­te­mul nu a înre­gis­trat vo­tul mul­ti­plu.

„Eu cred că be­ne­fi­ci­ul aces­tei ana­li­ze con­stă în de­mer­sul de îmbu­nă­tă­ţi­re a le­gis­la­ţi­ei elec­to­ra­le. Până la ur­mă, asta tre­bu­ie să con­te­ze. Şi, re­fe­ri­tor la acest as­pect, eu cred că Ro­mânia es­te un stat atât de de­mo­cra­tic încât să ne per­mi­tem să ne exer­ci­tăm drep­tul la vot fă­ră să exis­te pa­ză ar­ma­tă, aşa cum dis­pu­ne le­gis­la­ţia elec­to­ra­lă în pre­zent. Nu mai văd jus­ti­fi­ca­rea aces­tei re­gle­men­tări, mo­tiv pentru ca­re noi am pro­pus să ne ţi­nem în res­pon­sa­bi­li­ta­te pa­za sec­ţi­i­lor de vo­ta­re, dar nu înţe­le­gem de ce tre­bu­ie să fie înar­ma­tă“, a de­cla­rat Car­men Dan la fi­na­lul au­di­e­ri­lor din Co­mi­sia par­la­men­ta­ră de an­che­tă pentru in­ves­ti­ga­rea po­si­bi­le­lor frau­de la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re şi la re­fe­ren­du­mul din 26 mai. Mi­nis­trul a fost între­bat da­că de soft ar tre­bui să se ocu­pe o fir­mă pri­va­tă, însă a spus că sis­te­mul de mo­ni­to­ri­za­re ar pu­tea fi tre­cut în com­pe­ten­ţa AEP.

Mi­nis­trul de Inter­ne, Car­men Dan, a spus, ieri, la fi­na­lul au­di­e­ri­lor din Co­mi­sia de an­che­tă pri­vind po­si­bi­le­le frau­de la ale­ge­ri­le din 26 mai, că nu ar mai tre­bui ca STS (Ser­vi­ci­ul de Te­le­co­mu­ni­ca­ţii Spe­cia­le) să ope­re­ze sis­te­mul de mo­ni­to­ri­za­re a pre­zen­ţei la vot. Dan su­ge­re­a­ză că sis­te­mul nu a înre­gis­trat vo­tul mul­ti­plu.

„Eu cred că be­ne­fi­ci­ul aces­tei ana­li­ze con­stă în de­mer­sul de îmbu­nă­tă­ţi­re a le­gis­la­ţi­ei elec­to­ra­le. Până la ur­mă, asta tre­bu­ie să con­te­ze. Şi, re­fe­ri­tor la acest as­pect, eu cred că Ro­mânia es­te un stat atât de de­mo­cra­tic încât să ne per­mi­tem să ne exer­ci­tăm drep­tul la vot fă­ră să exis­te pa­ză ar­ma­tă, aşa cum dis­pu­ne le­gis­la­ţia

elec­to­ra­lă în pre­zent. Nu mai văd jus­ti­fi­ca­rea aces­tei re­gle­men­tări, mo­tiv pentru ca­re noi am pro­pus să ne ţi­nem în res­pon­sa­bi­li­ta­te pa­za sec­ţi­i­lor de vo­ta­re, dar nu înţe­le­gem de ce tre­bu­ie să fie înar­ma­tă”, a de­cla­rat Car­men Dan la fi­na­lul au­di­e­ri­lor din Co­mi­sia par­la­men­ta­ră de an­che­tă pentru in­ves­ti­ga­rea po­si­bi­le­lor frau­de la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re şi la re­fe­ren­du­mul din 26 mai. Ce spu­ne Car­men Dan Mi­nis­trul a fost între­bat da­că de soft ar tre­bui să se ocu­pe o fir­mă pri­va­tă, însă a spus că sis­te­mul de mo­ni­to­ri­za­re ar pu­tea fi tre­cut în com­pe­ten­ţa AEP. „Da, apre­ci­e­rea mea es­te că acest sis­tem nu ar tre­bui să fie în com­pe­ten­ţa şi res­pon­sa­bi­li­ta­tea ex­clu­si­vă a unui ser­vi­ciu spe­cial, da­că ne do­rim un pro­ces elec­to­ral tran­spa­rent, atât timp cât avem o au­to­ri­ta­te elec­to­ra­lă tran­spa­ren­tă, cum es­te AEP, ca­re ar pu­tea să preia şi aces­te pre­ro­ga­ti­ve. Eu cred că s-ar eli­mi­na, în acest fel, sus­pi­ci­uni că în pro­ce­sul elec­to­ral ar pu­tea fi imix­ti­uni de un fel sau altul”, a de­cla­rat Car­men Dan. STS ad­mi­nis­tre­a­ză acest sis­tem, in­clu­siv ope­ra­rea ta­ble­te­lor din sec­ţi­i­le de vot de la ale­geri. În ca­drul au­di­e­ri­lor, mi­nis­trul de Inter­ne a spus că ta­ble­te­le au fost ope­ra­te de­fec­tu­os şi că s-a con­sta­tat tre­ce­rea în mod re­pe­tat a căr­ţi­lor de iden­ti­ta­te prin sis­tem. Deși pa­re o sim­plă ches­ti­u­ne de or­din teh­nic, pro­pu­ne­rea lan­sa­tă de Car­men Dan es­te una de na­tu­ră po­li­ti­că. STS es­te con­dus de ge­ne­ra­lul lo­co­te­nent Io­nel Sorin Va­si­li­ca, pro­pus de preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis și ac­cep­tat de CSAT. În schimb, preșe­din­te­le AEP, in­sti­tuție ca­re ar ur­ma să preia mo­ni­to­ri­za­rea pre­ze­nței la vot, es­te Con­stan­tin Mi­tu­lețu-Bu­i­că, pro­pus de PSD.

Car­men Dan a pro­pus mo­di­fi­ca­rea le­gis­lați­ei elec­to­ra­le

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.