Co­li­zi­u­nea Io­han­nis-Orban

Apa­rent, Klaus Io­han­nis es­te le­gat de mâini și de pi­ci­oa­re. Înce­pând din lu­na mar­tie a anu­lui tre­cut. Atunci, Lu­do­vic Orban, cel cu un punc­taj de pa­tru ori mai mic de­cât pro­pri­ul său par­tid, a re­curs la o stra­ta­ge­mă ca­re i-a reușit. S-a li­pit de Io­han­nis

Romania Libera - - Prima Pagina -

Acre­at un tan­dem. Prin­tr-o de­ci­zie a con­du­ce­rii par­ti­du­lui. El prim­mi­nis­tru, iar Io­han­nis – preșe­din­te într-un al doi­lea man­dat. Dar, între timp, si­tuația s-a schim­bat. Ce­ea ce în lu­na mar­tie a anu­lui tre­cut a fost tra­tat drept o glu­mă, mai mult sau mai puțin reuși­tă, a vre­mel­ni­cu­lui li­der li­be­ral astă­zi de­vi­ne o pia­tră de moa­ră. Atârna­tă la gâtul lui Io­han­nis. Ca­re es­te înco­lțit din stânga și din dre­ap­ta. Dar mai ales din dre­ap­ta. Anul tre­cut, în pri­mă­va­ră, pei­sa­jul po­li­tic era to­tal di­fe­rit. PSD tro­păia li­niștit pe sce­na po­li­ti­că, dar ma­ni­fes­ta de­ja ezi­tări se­ri­oa­se le­ga­te de cam­pa­nia pre­zi­de­nția­lă. Drag­nea a evi­tat să can­di­de­ze ofi­cial mult timp du­pă ce Io­han­nis și-a anu­nțat in­te­nți­i­le pentru un al doi­lea man­dat. Iar Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, al doi­lea pla­sat du­pă Io­han­nis, ezi­ta, la rândul său, întru­cât PSD nu-i ofe­ri­se ni­cio ga­ra­nție de su­sți­ne­re într-un ase­me­nea proi­ect. Ga­bri­e­la Fi­rea, pla­sa­tă și ea bi­ne ca no­to­ri­e­ta­te, po­pu­la­ri­ta­te și in­te­nție de vot, era con­sec­ven­tă în a res­pin­ge ori­ce proi­ect pre­zi­de­nțial.

VIORICA DĂNCILĂ, PRIM MI­NIS­TRU

SORIN ROȘCA STĂNESCU Edi­to­ria­list

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.