CÂT DE EFICIENT ES­TE SCUTUL DE LA DEVESELU

Pe teritoriul Ro­mâni­ei au fost in­sta­la­te ele­men­te ale scu­tu­lui ame­ri­can an­ti­ba­lis­tic, dar spe­cia­liștii străini încep să ai­bă du­bii pri­vind efi­ci­en­ţa aces­tu­ia.

Romania Libera - - Prima Pagina - mi­hai.diac @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

PE TERITORIUL

Ro­mâni­ei au fost in­sta­la­te ele­men­te ale scu­tu­lui ame­ri­can an­ti­ba­lis­tic, dar spe­cia­liștii străini încep să ai­bă du­bii pri­vind efi­ci­en­ţa aces­tu­ia, por­nind chiar de la un do­cu­ment ame­ri­can. Sta­te­le Uni­te au înce­put mo­der­ni­za­rea ele­men­te­lor din Ro­mânia ale scu­tu­lui an­ti­ra­che­tă, iar ac­ţi­u­nea a fost anun­ţa­tă, si­mul­tan, de Mi­nis­te­rul ro­mân al Apă­ră­rii și de con­du­ce­rea NATO. În schimb, în ul­ti­me­le zi­le, spe­cia­liști oc­ci­den­ta­li încep să ex­pri­me du­bii.

Sta­te­le Uni­te au înce­put mo­der­ni­za­rea ele­men­te­lor din Ro­mânia ale scu­tu­lui an­ti­ra­che­tă, iar acți­u­nea a fost anu­nța­tă, si­mul­tan,de Mi­nis­te­rul ro­mân al Apă­ră­rii și de con­du­ce­rea NATO. “Si­tul NATO Ae­gis Asho­re pentru ra­che­te ba­lis­ti­ce din Ro­mânia va fi su­pus unei ac­tua­li­zări pla­ni­fi­ca­te, de-a lun­gul aces­tei veri.Ace­as­tă ac­tua­li­za­re,ca­re a avut de­ja loc la ni­ve­lul flo­tei Ae­gis Ba­lis­tic Mis­si­le De­fen­se, nu va oferi ni­cio ca­pa­ci­ta­te ofen­si­vă sis­te­mu­lui Ae­gis Asho­re de apă­ra­re an­ti­ra­che­tă”,afir­mă con­du­ce­rea NATO. În schimb, în ul­ti­me­le zi­le, spe­cia­liști oc­ci­den­ta­li încep să ex­pri­me du­bii le­ga­te de efi­ci­e­nța re­a­lă a sis­te­mu­lui an­ti­ba­lis­tic ame­ri­can. Aces­te te­meri por­nesc de la un do­cu­ment pu­bli­cat de GAO (US Go­ver­nment Acco­un­ta­bi­li­ty Ošce – o in­sti­tuție

in­de­pen­den­tă ca­re ela­bo­re­a­ză stu­dii pentru Congresul SUA).Do­cu­men­tul GAO me­nți­o­na că Age­nția ame­ri­ca­nă de apă­ra­re an­ti­ra­che­tă „nu și-a înde­pli­nit obi­ec­ti­ve­le de li­vra­re și de tes­ta­re” cu pri­vi­re la sis­te­mul an­ti­ra­che­tă. În anul 2018 erau pla­ni­fi­ca­te 11 tes­te cu sis­te­mul an­ti­ba­lis­tic din Eu­ro­pa, dar nu s-au re­a­li­zat de­cât 7. Pe de altă par­te, „câți­va ani de întârzi­e­re în con­stru­cția si­te-ului an­ti­ba­lis­tic din Po­lo­nia au im­pus Age­nți­ei să amâne da­ta pu­ne­rii în fun­cți­u­ne a sis­te­mu­lui până în anul 2020.De ase­me­nea,tes­ta­rea a fost re­du­să sau amâna­tă, lă­sând uti­li­za­to­ri­lor fi­na­li mai puți­ne in­for­mații des­pre mo­dul în ca­re sis­te­mul va fun­cți­o­na în ce­le din ur­mă.Am re­co­man­dat Age­nți­ei de apă­ra­re an­ti­ra­che­tă să uti­li­ze­ze întârzi­e­rea pentru a tes­ta sis­te­mul și a se asi­gu­ra că poa­te pro­te­ja aliații Sta­te­lor Uni­te împo­tri­va ame­ni­nță­ri­lor cu ra­che­te ba­lis­ti­ce”,mai pre­ci­ze­a­ză do­cu­men­tul ela­bo­rat pentru Congresul SUA.

Pe ba­za aces­tor in­for­mații, un ar­ti­col pos­tat pe si­te-ul na­ti­o­na­lin­te­rest.org aver­ti­ze­a­ză

că Eu­ro­pa a pri­mit “un sis­tem an­ti­ra­che­tă ca­re s-ar pu­tea să nu fun­cți­o­ne­ze”.Inter­cep­to­rii an­ti­ba­lis­tici in­sta­lați în Ro­mânia, la Deveselu, sunt ope­rați­o­na­li, dar acest lu­cru de­vi­ne ine­fi­ci­ent în con­diți­i­le în ca­re scutul an­ti­ra­che­tă,con­ce­put a fun­cți­o­na ca un an­sam­blu, es­te in­com­plet. Pro­gra­mul ame­ri­can an­ti­ba­lis­tic se dez­vol­tă în Eu­ro­pa pe ba­za unei “foi de par­curs” ale că­rei pri­me eta­pe s-au re­a­li­zat în tim­pu­lAdmi­nis­trați­ei Oba­ma. Cea de-a do­ua eta­pă a fost ope­rați­o­na­li­za­rea, în anul 2016, a ele­men­te­lor an­ti­ra­che­tă in­sta­la­te în Ro­mânia,la Deveselu.

Nu es­te vor­ba de ra­che­te ba­lis­ti­ce, ci de ra­che­te an­ti­ba­lis­ti­ce, pentru pro­te­ja­rea te­ri­to­ri­u­lui Ro­mâni­ei, dar şi pentru pro­te­ja­rea te­ri­to­ri­u­lui întreg al Alian­ţei Nord-Atlan­ti­ce.“ TEODOR MELEȘCANU, MI­NIS­TRUL AFA­CE­RI­LOR EXTER­NE

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.