Co­li­zi­u­nea Io­han­nis-Orban

Romania Libera - - Pa­gi­na 2 -

În aces­te con­diții, Klaus Io­han­nis a dor­mit li­niștit. Până de cu­rând. Ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re și re­fe­ren­du­mul i-au adus o vic­to­rie, dar și o neaștep­ta­tă du­re­re de cap. Efec­tul re­fe­ren­du­mu­lui, pe ca­re el l-a pro­pus ca preșe­din­te, pen­tru ca­re el a ris­cat și al că­rui me­rit și-l poa­te asu­ma li­niștit, la fel cum i-ar fi fost atri­bu­it și eșe­cul, a fost anu­lat de sco­rul USR-PLUS. Acest scor a im­pus un nou tan­dem. Mai pu­ter­nic. Mai echi­li­brat. Mai greu de ata­cat. Tan­de­mul Bar­na-Ci­o­loș. Unul, pro­ba­bil pri­mul, pe post de preșe­din­te. Ce­lă­lalt, pro­ba­bil al doi­lea, pen­tru po­ziția de prim-mi­nis­tru. Și din­tr-o da­tă între­a­ga ge­o­me­trie a pre­zi­de­nția­le­lor, și așa va­ria­bi­lă, s-a răs­tur­nat. În re­a­li­ta­te, Klaus Io­han­nis, acum, du­pă ce s-a cla­ri­fi­cat și fap­tul că nu va mer­ge la Con­si­li­ul Eu­ro­pe­an, des­co­pe­ră că nu mai are cu ci­ne fa­ce tan­dem. Cu Lu­do­vic Orban? Este ex­clus. Pen­tru că Orban, având un sfert din sco­rul par­ti­du­lui, de­mon­stre­a­ză că nu este agre­at de­cât de o pă­tri­me din elec­to­ra­tul PNL. Deci tan­de­mul ar fi ne­fe­ri­cit. Șchi­op. Iar Klaus Io­han­nis ar ieși de­za­van­ta­jat din ace­as­tă com­pe­tiție. În mod pa­ra­do­xal, s-a tre­zit în ace­as­tă si­tuație du­pă ce, cu aju­to­rul unei Jus­tiții cap­ti­ve încă și al STS, in­sti­tuție mi­li­ta­ri­za­tă ca­re nu­mă­ră vo­tu­ri­le, a reușit să pu­nă pen­tru mo­ment în ge­nun­chi PSD, cel mai ma­re par­tid po­li­tic din Ro­mânia, și să-l arun­ce du­pă gra­tii pe prin­ci­pa­lul său ri­val.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.