Un nou se­cre­tar de stat la Arma­men­te

Mi­nis­trul Apă­ră­rii Na­ţi­o­na­le l-a pro­pus pe Do­ru Clau­dian Frun­zu­li­că în func­ţia de se­cre­tar de stat, șef al De­par­ta­men­tu­lui pentru Arma­men­te.

Romania Libera - - Actualitat­e - Mi­hai.diac @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Un om po­li­tic pro­venit din rându­ri­le so­ci­e­tății ci­vi­le, Do­ru Clau­dian Frun­zu­li­că (60 de ani), es­te no­ul șef al De­par­ta­men­tu­lui pentru Arma­men­te din MApN. Întru­cât ace­as­tă fun­cție es­te de se­cre­tar de stat, nu­mi­rea s-a fă­cut prin­tr-o de­ci­zie a pre­mi­e­ru­lui Viorica Dăncilă, pu­bli­ca­tă la da­ta de 5 iu­lie în Mo­ni­to­rul Ofi­cial. Ulti­ma fun­cție po­li­ti­că a lui Do­ru Clau­dian Frun­zu­li­că a fost ace­ea de eu­ro­par­la­men­tar PSD, mem­bru în Gru­pul Alia­nței Pro­gre­sis­te a So­cia­liști­lor și De­mo­crați­lor. Po­ziția de se­cre­tar de stat pentru Arma­men­te de­veni­se va­can­tă acum o lu­nă, prin de­mi­te­rea din ace­as­tă fun­cție a lui Andrei Ignat. De­mi­te­rea lui Ignat s-a fă­cut la pro­pu­ne­rea mi­nis­tru­lui Apă­ră­rii, Ga­bri­el Leș. Aces­ta nu a ex­pli­cat ofi­cial de ce l-a înlă­tu­rat din fun­cție pe Ignat, dar pro­ble­ma a por­nit, se pa­re, de la fap­tul că Ignat a se­si­zat Par­che­tul Mi­li­tar, cu pri­vi­re la une­le ne­re­gu­li ivi­te în ca­drul li­ci­tați­ei pentru ce­le pa­tru cor­ve­te mul­ti­fun­cți­o­na­le, ca­re vor in­tra în do­ta­rea Fo­rțe­lor Na­va­le Ro­mâne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.