Vac­cin HPV pentru băi­e­ţi, în Ma­rea Bri­ta­nie

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Aproa­pe 100.000 de ca­zuri de can­cer ar pu­tea fi pre­veni­te în Ma­rea Bri­ta­nie în ur­mă­to­rii 40 de ani cu aju­to­rul unui vac­cin con­tra vi­ru­su­lui pa­pi­lo­ma uman (HPV) ca­re cau­ze­a­ză apa­ri­ţia can­ce­ru­lui de col ute­rin,oral,anal şi la ni­ve­lul zo­nei ge­ni­ta­le. Exper­ţi din ca­drul Di­rec­ţi­ei bri­ta­ni­ce pentru Să­nă­ta­te Pu­bli­că vor ex­tin­de pro­gra­mul de vac­ci­na­re şi la băieţii, es­ti­mând că pla­nul de imu­ni­za­re va con­tri­bui la pre­veni­rea a cir­ca 64.000 de ca­zuri de can­cer de col ute­rin şi a aproa­pe 50.000 de alte ca­zuri de can­cer până în 2058. Ast­fel, din lu­na sep­tem­brie băieţii cu vârste de 12 şi 13 ani vor fi vac­ci­na­ţi în ca­drul pro­gra­mu­lui gu­ver­na­men­tal.

FO­TO SHUTTERSTO­CK

Imu­ni­za­re. Băi­eții din Ma­rea Bri­ta­nie vor fi pro­te­jați împo­tri­va HPV

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.