No­ua emi­si­u­ne de ti­tluri de stat a adus de do­uă ori mai mult de­cât vo­lu­mul pro­gra­mat

Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce a re­des­chis o emi­si­u­ne de ti­tluri de stat sca­den­tă în lu­na iu­nie a anu­lui 2022 şi s-a împru­mu­tat cu 998 mi­li­oa­ne de lei.

Romania Libera - - Economie - flo­rin.bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

pri­mari. Vo­lu­mul to­tal al ce­re­rii a fost de 1,65 mi­liar­de de lei, din ca­re ofer­te­le com­pe­ti­ti­ve au to­ta­li­zat 1,58 mi­liar­de de lei.

Ra­ta cu­po­nu­lui a fost de 4%, iar ran­da­men­tul până la ma­tu­ri­ta­te, afe­rent pre­ţu­lui ac­cep­tat, a fost de 3,85%. Din va­loa­rea no­mi­na­lă ad­ju­de­ca­tă, de 998 de mi­li­oa­ne de lei, su­ma ofe­ri­tă de bănci, în nu­me şi în cont pro­priu, s-a ri­di­cat la 830 de mi­li­oa­ne de lei, iar ofer­te­le ne­com­pe­ti­ti­ve au to­ta­li­zat 68 de mi­li­oa­ne de lei, con­form Me­dia­fax.

Mi­nis­te­rul de Fi­nan­ţe a pro­gra­mat în lu­na iu­lie li­ci­ta­ţii pentru ti­tluri de stat în va­loa­re to­ta­lă de 4,2 mi­liar­de de lei, în scă­de­re cu 40% fa­ţă de împru­mu­tu­ri­le din lu­na iu­nie, în con­di­ţi­i­le în ca­re cos­tu­ri­le de fi­nan­ţa­re pe ter­men me­diu-lung sunt pe un trend as­cen­dent.

„Ro­mânia li­be­ră“a scris sis­te­ma­tic des­pre ten­din­ţa tot mai ma­ni­fes­tă a Exe­cu­ti­vu­lui, prin Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce (MFP), de a se împru­mu­ta de la po­pu­la­ţie şi de la bănci, pe plan in­tern, ca simp­tom al cri­zei bu­ge­ta­re tot mai acu­te.

O altă com­po­nen­tă sunt bo­nu­ri­le de te­zaur emi­se de MFP. Sorin Di­nu, ana­list eco­no­mic, spu­ne că emi­si­u­ni­le de te­zaur se vor fa­ce lu­nar, „de­şi Fi­nan­ţe­le nu mai anun­ţă cât au co­lec­tat. Dar se pa­re că nu mai mult de 400-500 de mi­li­oa­ne de lei pe lu­nă, ce­ea ce înse­am­nă doar o mi­că par­te din ne­voi­le exis­ten­te”. Pe de altă par­te, „nu­mai de­fi­ci­tul bu­ge­tar pe apri­lie a cres­cut cu aproa­pe şa­se mi­liar­de de lei. Ace­as­ta re­pre­zin­tă de pa­tru ori mai mult de­cât de­fi­ci­tul bu­ge­tar din apri­lie 2018, ca­re a fost cam 1,6 mi­liar­de de lei”, a spus Di­nu.

În to­tal, de la înce­pu­tul anu­lui, de­fi­ci­tul bu­ge­tar es­te de 11,4 mi­liar­de de lei. Ace­as­ta înse­am­nă că de­fi­ci­tul pe apri­lie a fost aproa­pe cât cel din primele trei luni, chiar pes­te.

Exper­ţii con­si­de­ră că ur­me­a­ză o rec­ti­fi­ca­re bugetară ne­ga­ti­vă. Arti­fi­ci­ul de anul tre­cut, cu rec­ti­fi­ca­rea bugetară apa­rent po­zi­ti­vă, pentru că une­le mi­nis­te­re pri­me­au în plus, ca­re în re­a­li­ta­te era ne­ga­ti­vă, pentru că li se luau altor mi­nis­te­re, nu mai poa­te fi fă­cut. Nu mai exis­tă spa­ţiu fis­cal. Es­te de do­uă ori mai mult fa­ţă de vo­lu­mul de 500 de mi­li­oa­ne de lei pe ca­re Fi­nan­ţe­le şi le-au pro­gra­mat, la o do­bândă anua­lă de 3,85%. La li­ci­ta­ţie au par­ti­ci­pat şap­te dealeri

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.