„MĂ SIMT NE­VOIT, PEN­TRU A TREIA OA­RĂ ÎN UL­TI­MII DO­UĂ­ZECI DE ANI, SĂ MI SAL­VEZ ONO­RA­BI­LI­TA­TEA“

Romania Libera - - Special - [email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Di­rec­to­rul TNB, Ion Ca­ra­mi­tru, a tran­smis pre­sei o scri­soa­re des­chi­să în ca­re vor­beş­te des­pre a treia oa­ră în ca­re es­te ne­voit să îşi sal­ve­ze ono­ra­bi­li­ta­tea. „Astă­zi mă pre­gă­tesc pen­tru a treia încer­ca­re. Acu­ze­le curg to­ren­ţial, sunt de­ja un in­frac­tor, te­re­nul e aproa­pe inun­dat”, afir­mă iro­nic di­rec­to­rul te­a­tru­lui, re­fe­rin­du-se la con­tro­lul pe ca­re Mi­nis­te­rul Cul­tu­rii îl va fa­ce la TNB.

Ion Ca­ra­mi­tru, ca­re a par­ti­ci­pat du­mi­ni­că la pro­tes­tul ar­tiş­ti­lor din Pia­ţa Vic­to­ri­ei, a fost între­bat de jur­na­liş­ti cum co­men­te­a­ză fap­tul că mi­nis­trul Cul­tu­rii şi Iden­ti­tă­ţii Na­ţi­o­na­le, a anu­nțat că va tri­mi­te cor­pul de con­trol la TNB. “Abia îl aştept. De alt­fel, dom­nul mi­nis­tru are toa­te do­cu­men­te­le pe ma­să, pen­tru că noi tri­mi­tem lu­nă de lu­nă tot ce se miş­că din punct de ve­de­re fi­nan­ciar - nu nu­mai noi,toa­te in­sti­tu­ţi­i­le - iar eva­lua­rea ma­na­ge­men­tu­lui a fost fă­cu­tă re­cent şi no­ta es­te aproa­pe ze­ce”, a răs­puns di­rec­to­rul Na­ţi­o­na­lu­lui.

El a spus că a fost mi­nis­tru al Cul­tu­rii pa­tru ani şi că şi-a dat de­mi­sia de do­uă ori pen­tru pro­ble­me de bu­get, iar aces­ta a venit du­pă de­mi­sia sa, deci con­vin­ge­rea lui e că sunt bani pen­tru cul­tu­ră.

„Aştept întâlni­rea cu pri­mul-mi­nis­tru, pe ca­re am ce­rut-o în nu­me­le tu­tu­ror aces­tor in­sti­tu­ţii cu ca­re împreu­nă am fost la mi­nis­trul Cul­tu­rii pe 23 iu­nie. Nu sunt în con­flict cu mi­nis­trul Cul­tu­rii, am fost şi am ce­rut to­ţi ca­re am fost să fim par­te­neri, pen­tru că mi­nis­trul e obli­gat să ţi­nă cont de func­ţi­o­na­rea mă­car mi­ni­mal co­rec­tă a aces­tor in­sti­tu­ţii, el e res­pon­sa­bi­lul. Scă­de­ri­le aces­tea au venit de la Mi­nis­te­rul

de Fi­nan­ţe (...), ho­tă­râri­le se iau în ple­nul Gu­ver­nu­lui şi aco­lo dânsul avea toa­tă pu­te­rea să se opu­nă. (...) Mi­er­curi am fost con­vo­ca­ţi la Co­mi­sia de cul­tu­ră a Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor pen­tru au­di­e­re şi mer­gem to­ţi, vreo 20 de ma­na­geri», de­cla­ra Ca­ra­mi­tru.

,,Mă adre­sez pe ace­as­tă ca­le oa­me­ni­lor,în ge­ne­ral, spec­ta­to­ri­lor, în spe­cial, pri­e­te­ni­lor şi ce­lor ca­re nu-mi mai sunt pri­e­teni. Când am de­bu­tat în ro­lul Emi­nes­cu, în 1964, la TNB, re­gi­zo­rul Si­că Ale­xan­dres­cu mi-a scris o de­di­ca­ţie pe car­tea dă­ru­i­tă la pre­mi­e­ră: „Dra­gă Ca­ra­mi­tru, ci­ne are ta­lent are şi mul­ţi duş­mani, tu ai mult ta­lent, îţi do­resc cât mai mul­ţi duş­mani!“Pot să-I spun ma­es­tru­lui meu că ura­rea s-a împli­nit. Am des­tui duş­mani şi în te­a­tru, şi în Par­la­ment, şi în Gu­vern şi chiar pe stra­dă. Am ajuns,iu­bi­te ma­es­tre,la ma­tu­ri­ta­te! Nu am a-mi re­pro­şa mai ni­mic, nici pri­vind con­du­it mea ci­vi­că, nici pro­fe­si­o­na­lă şi nici ma­te­rial. Tre­bu­i­ee să-mi re­pro­şez încre­de­rea în oa­meni şi nai­vi­ta­tea de a ui­ta ce­ea ce ro­mânul,tot tim­pul,ştie,că sur­pri­ze­le ma­jo­re, dra­ma­ti­ce şi une­ori chiarr tra­gic vin de la cei că­ro­ra, într-un fel sau altul, le-ai fă­cut doar bi­ne în via­ţă şi în ca­ri­e­ră. De aici şi până la lin­şa­jul me­dia­tic pe ca­re îl trăi­esc, e doar un pas. Tre­bu­ie să mă apăr, să do­ve­desc, să mă dez­brac în fa­ţa lu­mii, pen­tru a ară­ta un­de mă doa­re şi ce am de gând să fac. Cam cum era în co­mu­nism. Am mai tre­cut prin asta. Sunt pre­gă­tit.Mă simt ne­voit,pen­tru a treia oa­ră în ul­ti­mii do­uă­zeci de ani, să-mi sal­vez ono­ra­bi­li­ta­tea.În 2001,tot la ini­ţia­ti­va Mi­nis­te­ru­lui Cul­tu­rii, s-a de­cis un con­trol, chi­tit să mă com­pro­mi­tă,în le­gă­tu­ră cu UNITER. La fi­nal,am câşti­gat în in­stan­ţă,un pro­cess de ca­lom­nie ca­re s-a încheiat cu con­dam­na­rea pe­na­lă a Se­cre­ta­ru­lui de Stat Ion Anto­nes­cu, zis „Ma­re­şa­lu’“. Am ce­rut, atunci, dau­ne mo­ra­le de 1 Leu, fi­in­dcă nu câşti­gul ma­te­rial m-a in­te­re­sat, ci ca ade­vă­rul să ia­să la lu­mi­nă. Între 2015 şi 2017, am fost con­tro­lat în toa­te ipos­ta­ze­le de func­ţi­o­nar pu­blic, de bi­ne­cu­nos­cu­tul or­ga­nism ANI. În 2017, do­sa­rul a fost cla­sat. Astă­zi, mă pre­gă­tesc pen­tru a treia încer­ca­re.Acu­ze­le curg to­ren­ţial,sunt de­ja un in­frac­tor,te­re­nul e aproa­pe inun­dat. Nu­mai că astă­zi, caux­za mea es­te,în prin­ci­pal,sal­va­rea de la inac­ti­vi­ta­te şi fa­li­ment a Te­a­tru­lui Na­ţi­o­nal din Bu­cu­reş­ti şi a prin­ci­pa­le­lor in­sti­tu­ţii naţ­ţi­o­na­le ale Ro­mâni­ei, afla­te în di­rec­tă le­gă­tu­ră cu Mi­nis­te­rul Cul­tu­rii şi Iden­ti­tă­ţii Na­ţi­o­na­le, res­po­sa­bil, de fac­to, de ac­ti­vi­ta­tea noas­tră. Ală­turi, un alt tra­seu de abor­dat, por­nit de la de­la­ţi­uni şi nea­de­vă­ruri veni­te de la câţi­va co­le­gi lip­si­ţi de scru­pu­le. Sunt pre­gă­tit şi pen­tru asta. Vre­au să-mi asi­gur pri­e­te­nii că nu am ne­voie de aju­tor, că am ade­vă­rul de par­tea mea şi că voi lup­ta să-l do­ve­desc. Îi rog doar să mă ur­mă­re­as­că în tot ce fac. Atât“, se ara­tă în scri­soa­rea des­chi­să adre­sa­tă în mod spe­cial spec­ta­to­ri­lor, pri­e­te­ni­lor si ne­pri­e­te­ni­lor­de ar­tis­tul Ion Ca­ra­mi­tru,ma­na­ge­rul Te­a­tru­lui Nați­o­nal din Bu­cu­rești.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.