PRIN­TRE CE­LE MAI BUNE 41 DE SPECTACOLE

Ală­turi de te­a­tre im­por­tan­te din Ro­mânia, ARCUB – Cen­trul Cul­tu­ral al Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­reş­ti a fost in­clus în se­lec­ţia Fes­ti­va­lu­lui Na­ţi­o­nal de Teatru 2019, cu spec­ta­co­lul „Iti­ne­ra­rii. Într-o zi, lu­mea se va schim­ba“, re­gi­zat de Eu­gen Je­be­le­a­nu.

Romania Libera - - Cultură - Ma­ria.ca­pe­los @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Oco­pro­du­cție te­a­tra­lă in­ter­nați­o­na­lă, re­a­li­za­tă de Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei, prin ARCUB și Com­pag­nie des Ogres. Re­gia spec­ta­co­lu­lui es­te sem­na­tă de Eu

gen Je­be­le­a­nu, du­pă un text și o adap­ta­re de Yann Ver­bur­gh. Cre­ația de­co­ru­lui și a cos­tu­me­lor îi apa­rți­ne Ve­li­căi Pan­du­ru, iar cre­ația so­no­ră – lui Rémi Bil­lar­don. De­sig­nul vi­deo es­te con­ce­put de Ioa­na Bo­da­le și Vlad Lă­ză­res­cu. Din dis­tri­buție fac par­te: Ioa­na Bu­ga­rin, Ni­cho­las Cația­nis, Clémen­ce La­bo­u­re­au, Ra­do­uan Le­fla­hi, Ilin­ca Ma­no­la­che,Clai­re Puy­gre­ni­er,Alex Că­lin.

In­clus în pro­gra­mul Se­zo­nu­lui Ro­mâniaFra­nța 2019, „Iti­ne­ra­rii. Într-o zi, lu­mea se va schim­ba“a avut pre­mi­e­ra fran­ce­ză pe da­ta de 23 mai, în ca­drul Fes­ti­va­lu­lui AMBIVALENC­E(S),pe sce­na Cen­tru­lui Dra­ma­tic Nați­o­nal – La Co­médie de Va­len­ce. „Iti­ne­ra­rii.Într-o zi,lu­mea se va schim­ba“va fi pre­zen­tat în ca­drul ce­lei de-a 29-a ediții a Fes­ti­va­lu­lui Nați­o­nal de Teatru, ce va avea loc între 18 și 27 oc­tom­brie 2019,la Bu­cu­rești.

Des­pre pro­ce­sul de se­le­cție FNT din acest an,di­rec­to­rul și se­le­cți­o­ne­rul fes­ti­va­lu­lui, Ma­ri­na Con­stan­ti­nes­cu, a de­cla­rat: „Am vrut să pun în va­loa­re tot ce înse­am­nă ten­di­nțe noi, evo­luți­i­le unor re­gi­zori, con­tac­tul unor cre­a­tori cu anu­mi­te co­lec­ti­vi­tăți te­a­tra­le cu ca­re fie au mai lu­crat,fie se întorc și își dez­vol­tă co­la­bo­ra­rea pe alte coor­do­na­te“.

„Iti­ne­ra­rii. Într-o zi, lu­mea se va schim­ba“es­te un spec­ta­col-ma­ni­fest, ce in­te­ro­ghe­a­ză va­lo­ri­le Eu­ro­pei și sta­tu­tul te­a­tru­lui în con­tex­tul schim­bă­ri­lor so­cia­le și po­li­ti­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.