Cum­pă­ră­turi pen­tru fa­mi­lie

Cum­pă­ră­tu­ri­le pot fi o plă­ce­re sau o cor­voa­dă, în func­ţie de cum fa­cem lis­ta de pro­du­se, cum ne or­ga­ni­zăm tim­pul și cu ci­ne mer­gem.

Romania Libera - - Familie - Va­len­ti­na.vla­doi @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Mânca­rea se­mi-pre­pa­ra­tă sau pro­ce­sa­tă poa­te fi mai ac­ce­si­bi­lă și ne poa­te sa­tis­fa­ce o ne­voie pri­ma­ră în mod ra­pid, dar pu­tem ale­ge pro­du­se mai să­nă­toa­se și, sur­prin­ză­tor,mai ief­ti­ne.

În pri­mul rând,pu­tem fa­ce un plan înain­te să ple­căm de aca­să. Un mic in­ven­tar al pro­du­se­lor dis­po­ni­bi­le ne va aju­ta să nu cum­pă­răm alte­le su­pli­men­ta­re. Pu­tem re­fo­lo­si ce­ea ce ne-a ră­mas din săp­tă­mâna an­te­ri­oa­ră. Impul­sul de a ur­mări ofer­te­le și re­cla­me­le ne poa­te de­ter­mi­na să achi­ziți­o­năm pro­du­se de ca­re nu avem ne­voie.Me­ni­ul pen­tru săp­tă­mâna ur­mă­toa­re ar tre­bui al­că­tu­it pe ba­za ne­voi­lor re­a­le. În al doi­lea rând,avem li­ber­ta­tea de a ale­ge ce­ea ce es­te mai să­nă­tos și mai ief­tin pen­tru fa­mi­lie.

De exem­plu, pu­tem să cum­pă­răm apă mi­ne­ra­lă, lă­mâi și mi­e­re pen­tru a fa­ce li­mo­na­dă în lo­cul bău­tu­ri­lor ră­co­ri­toa­re car­bo­ga­zoa­se.

În al trei­lea rând, ar fi in­di­cat să acor­dăm ate­nție re­du­ce­ri­lor la pro­du­se con­ge­la­te, con­ser­ve și fruc­te con­fia­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.