Ra­che­te­le Pa­tri­ot, ex­trem de im­por­tan­te pen­tru Ro­mânia

Mi­nis­trul Eco­no­mi­ei, Ni­cu­lae Bă­dă­lău, a de­cla­rat, mi­er­curi, că pro­gra­mul de ra­che­te Pa­tri­ot es­te „ex­trem de im­por­tant“pen­tru Ro­mânia.

Romania Libera - - Prima Pagina -

Mi­nis­trul Eco­no­mi­ei, Ni­cu­lae Bă­dă­lău, a de­cla­rat, mi­er­curi, la ce­re­mo­nia de sem­na­re a me­mo­ran­du­lui de înțe­le­ge­re Ro­ma­e­ro SA Bu­cu­rești – Rayt­he­on Com­pa­ny, că pro­gra­mul de ra­che­te Pa­tri­ot es­te ex­trem de im­por­tant pen­tru Ro­mânia,iar me­mo­ran­du­mul între ce­le do­uă pă­rți pu­ne ba­ze­le unu­ia din­tre cen­tre­le de men­te­nan­ţă din ţa­ra noas­tră pen­tru aces­te ra­che­te.

Ro­mânia îşi con­so­li­de­a­ză ca­pa­bi­li­tă­ţi­le din do­me­ni­ul apă­ră­rii, sis­te­mul Pa­tri­ot ofe­rind o ca­pa­ci­ta­te de­fen­si­vă de apă­ra­re an­tia­e­ria­nă de­o­se­bit de per­for­man­tă.“GABRIEL LEȘ MI­NIS­TRUL APĂ­RĂ­RII

Po­tri­vit aces­tu­ia, me­mo­ran­du­mul între ce­le do­uă pă­rți pu­ne ba­ze­le unu­ia din­tre cen­tre­le de men­te­nan­ţă din ţa­ra noas­tră pen­tru aces­te ra­che­te, re­la­te­a­ză Ager­pres.

„Sem­na­rea aces­tui me­mo­ran­dum es­te un mo­ment im­por­tant pen­tru in­dus­tria ae­ros­pa­ţia­lă şi de apă­ra­re ro­mâneas­că, pen­tru că se pun ba­ze­le unu­ia din­tre cen­tre­le de men­te­nan­ţă din Ro­mânia pen­tru ra­che­te­le Pa­tri­ot. Pro­gra­mul de ra­che­te Pa­tri­ot es­te un pro­gram ex­trem de im­por­tant pen­tru Ro­mânia şi lu­crul ăsta îl cu­noaş­tem cu to­ţii.Es­te im­por­tant pen­tru Ro­mânia ast­fel încât com­pa­ni­i­le din in­dus­tria de apă­ra­re să poa­tă să reîntoar­că în eco­no­mia re­a­lă cât mai mul­tă va­loa­re adău­ga­tă din pro­gra­me­le de înzes­tra­re“,a afir­mat Bă­dă­lau.

El a su­bli­niat că in­dus­tria de apă­ra­re es­te pe „dru­mul cel bun“.

„Aso­ci­e­rea cu Be­ret­ta, un­de ofe­rim o ar­mă de asalt de ge­ne­ra­ţie 4, Be­ret­ta ARX 160, la Pi­rah­na 5 la Uzi­na de Me­ca­ni­că Bu­cu­reş­ti, un­de îl fa­bri­căm, şi astă­zi la men­te­nan­ţa unei ra­che­te de teh­no­lo­gie înal­tă ara­tă că sun­tem pe dru­mul cel bun cu in­dus­tria de apă­ra­re“,a sus­ţi­nut Ni­cu­lae Bă­dă­lău. De ase­me­nea, mi­nis­trul Eco­no­mi­ei și-a ex­pri­mat încre­de­rea ca Ro­ma­e­ro să re­de­vi­nă „un par­te­ner se­ri­os şi un par­te­ner de afa­ceri cât mai bun’’ pen­tru Sta­te­le Uni­te.

„În mo­men­tul ăsta, în Ro­ma­e­ro lu­cre­a­ză pes­te 900 de per­soa­ne, sper să mă­rim per­so­na­lul la 1.500, un per­so­nal ca­li­fi­cat, un­de să întă­rim si­gu­ran­ţa şi un­de par­te­ne­rul ame­ri­can să va­dă în noi un par­te­ner se­ri­os şi un par­te­ner de afa­ceri cât mai bun”,a spus aces­ta.

La rândul său, mi­nis­trul Apă­ră­rii, Gabriel Leş, a afir­mat că acor­dul sem­nat între Ro­ma­e­ro S.A. şi Rayt­he­on Com­pa­ny re­pre­zin­tă pen­tru MApN un eveni­ment ex­trem de im­por­tant „întru­cât se edi­fi­că cer­ti­tu­di­nea că sis­te­me­le Pa­tri­ot vor in­tra în do­ta­rea For­ţe­lor Ae­ri­e­ne.

„Mai mult de atât, se cre­e­a­ză pre­mi­se­le dez­vol­tă­rii unei in­fras­truc­turi teh­no­lo­gi­ce de înalt ni­vel, opor­tu­ni­tă­ţi pen­tru noi lo­curi de mun­că în in­dus­tria de apă­ra­re,pre­cum şi for­ma­rea unor spe­cia­liş­ti într-un do­me­niu ex­trem de com­pe­ti­tiv’’,a de­cla­rat Leş.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.