Call of Du­ty: Black Ops 4 Ope­rați­u­nea Apo­ca­lip­sa Z înce­pe astă­zi pe PS4

Z es­te pen­tru zom­bi

Romania Libera - - Prima Pagina -

În timp ce no­ul joc ră­mâne învă­lu­it în mis­te­rul jo­cu­lui de anul tre­cut, Black Ops 4, ur­me­a­ză să pri­me­as­că o no­uă ac­tua­li­za­re ma­jo­ră, sub for­ma Ope­rați­u­nii Apo­ca­lyp­se Z anun­ta Treyar­ch si ci­tat de Me­tro UK. Mo­di­fi­că­ri­le vor afec­ta toa­te ce­le trei mo­duri, iar Zom­bi­es (Zom­bii) va pri­mi o no­uă cam­pa­nie de­nu­mi­tă Alpha Ome­ga, ca­re im­pli­că ver­si­uni ale unor per­so­na­je an­te­ri­oa­re Pri­mas și Ulti­mas, ca­re se ală­tu­ră unei ver­si­uni re­vă­zu­te a hă­rții ico­ni­ce Nu­ke­town.

Mai mul­te per­so­na­je vor fi dis­po­ni­bi­le pe piața nea­gră pe par­cur­sul între­gii ope­rații, prin­tre ca­re M. Sha­dows, Rus­sman și Dan­ny Tre­jo!

In Zom­bi­es , po­ves­tea lui Aet­her con­ti­nuă în “Alpha Ome­ga”.

No­ua har­tă es­te apa­rent cu 400% mai ma­re de­cât cea ori­gi­na­lă, cu un la­bo­ra­tor se­cret sub­te­ran nu­mit Bro­ken Arrow, ca­re es­te plin de ar­me pro­to­tip, in­clu­siv Ray Gun Mk 2.

Exis­ta o no­uă lup­tă epi­că cu cel mai re­cent Perk, Blood Wolf Bi­te. Când es­te ac­ti­vat, ju­că­to­rii pri­mesc un par­te­ner pri­e­te­nos lup, nu­mit Lu­na, ca­re aju­tă la su­pra­vi­ețu­i­rea stri­goi­lor (Zom­bi­es).O da­tă pe har­tă, Lu­na se lup­tă ală­turi de ju­că­tor, omo­rând zom­bi și chiar dis­tru­gând dușmani de tip mai ma­re sau de tip mini

boss. Da­că Blood Wolf Bi­te es­te pla­sat în slo­tul Mo­di­fi­er, un Lu­na kill are șan­sa de a re­pro­du­ce un mini-Po­wer-up, cum ar fi o can­ti­ta­te mi­că de mu­niție, punc­te sau pu­te­re.

Eli­xi­ru­ri­le cla­si­ce de la Black Ops III vor ajun­ge, de ase­me­nea, la înce­pu­tul ope­rați­u­nii. Pho­e­nix Up es­te pen­tru ju­că­to­rii ca­re do­resc să ofe­re o mână de aju­tor, re­vi­go­rând toți co­le­gii de echi­pă și per­mițându-i să-și păs­tre­ze avan­ta­je­le. He­ad Dra­ma fa­ce ca fi­e­ca­re împușca­re să con­te­ze cu ade­vă­rat. Când sunt echi­pa­te, ori­ce glo­nț ca­re lo­vește un zom­bie îi dău­nea­ză ca­pu­lui.

Argus ar­ma și Re­a­ver C86 ar­gin­tiu se­miau­to vor fi adău­ga­te în Bo­xul Mys­te­ry la înce­pu­tul ope­rați­u­nii Apo­ca­lyp­se Z. Des­co­pe­riți mo­dul în ca­re ambe­le afec­te­a­ză dis­tru­gă­to­rul și Pack-A-Pun­chle în joc pen­tru Anci­ent Har­bin­ger (Argus) și Mi­nos Ze­al (Re­a­ver C86).

Mo­dul stan­dard mul­ti­player va pri­mi trei noi hă­rți, înce­pând cu o har­tă aco­pe­ri­tă cu ză­pa­dă, nu­mi­tă Der Schat­ten (ca­re se tra­du­ce ca The Sha­dow), ca­re se află lângă cas­te­lul Der Ei­sen­dra­che. Ră­mășița are loc în Mu­zeul de Isto­rie Na­tu­ra­lă și in­clu­de ex­po­ziții mu­ze­a­le ba­za­te pe o se­rie de hă­rți zom­bie an­te­ri­oa­re, cum ar fi ci­na din Tra­nZit și o se­cți­u­ne a Lu­nii.

Pe lângă noi­le hă­rți, exis­tă și un spe­cia­list nou ca­re să joa­ce ca: un ro­bot nu­mit Re­a­per si ca­re are o mași­nă gi­gant uriașă și poa­te scur­ta mini-har­ta tu­tu­ror. Mo­di­fi­că­ri­le pen­tru Blac­ko­ut sunt de­o­se­bit de sub­sta­nția­le, având ca prin­ci­pa­lă har­tă obți­ne­rea unei noi opți­uni nu­mi­tă Quads Fog ca­re are o ce­ață atât de groa­să încât re­du­ce vi­zi­bi­li­ta­tea. Play­lis­tu­ri­le stan­dard vor avea o ver­si­u­ne to­ni­fia­tă a ceții,dar toa­te vor in­clu­de di­fe­ri­te pan­sa­men­te cu te­ma­ti­că zom­bie, cum ar fi fe­res­tre încas­tra­te și stro­pi mari de sânge pes­te tot.

Cea de-a do­ua har­tă va fi, de ase­me­nea, un ma­ke­o­ver, cu o no­uă ver­si­u­ne nu­mi­tă Alca­traz: Ni­ghtfall. Mo­dul Alca­traz Por­tals Hor­de,are zom­bi,hel­lho­und-uri și War­den. Nu­mai PlaySta­ti­on 4 îl pri­mește astă­zi, iar Xbox One și PC-ul tre­bu­ie să aștep­te mai târziu - po­si­bil până la o lu­nă da­că ac­tua­li­ză­ri­le an­te­ri­oa­re sunt ce­va de tre­cut.

Call of Du­ty: Black Ops 4 es­te un shoo­ter mul­ti­player a Treyar­ch , lan­sat la ni­vel mon­dial pen­tru Mi­cro­soft Win­dows, PlaySta­ti­on 4 și Xbox One în 12 oc­tom­brie 2018.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.