Ca­zul So­ri­na. Ce a de­cis in­stan­ţa

Romania Libera - - Pagina 2 -

Ma­gis­tra­ţii de la Tri­bu­na­lul Olt au de­cli­nat, mi­er­curi, că­tre Ju­de­că­to­ria Sla­ti­na com­pe­ten­ţa so­lu­ţi­o­nă­rii cau­zei pri­vind so­li­ci­ta­rea Pro­cu­ro­ru­lui Ge­ne­ral de emi­te­re a unei or­do­nan­ţe pre­şe­din­ţia­le prin ca­re să fie in­ter­zi­să pă­ră­si­rea te­ri­to­ri­u­lui României de că­tre So­ri­na, fe­ti­ţa din ju­de­ţul Me­he­din­ţi adop­ta­tă de so­ţii Să­că­rin. ICCJ a res­pins ce­re­rea pen­tru stră­mu­ta­rea do­sa­ru­lui de re­vi­zu­i­re a ado­pți­ei de­par­te de zo­na Crai­o­va. „Res­pin­ge ce­re­rea for­mu­la­tă de pe­ten­tul Pro­cu­ro­rul Ge­ne­ral al Par­che­tu­lui de pe lângă Înal­ta Cur­te de Ca­sa­ţie şi Jus­ti­ţie pri­vind stră­mu­ta­rea pri­ci­nii ca­re fa­ce obi­ec­tul do­sa­ru­lui nr. 910/54/2019 al Cur­ţii de Apel Crai­o­va – Sec­ţia I Ci­vi­lă“, se ara­tă în de­ci­zia pro­nu­nța­tă mi­er­curi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.