Apa mi­ne­ra­lă na­tu­ra­lă car­bo­ga­zi­fi­ca­tă Stânceni pre­mia­tă cu aur de Mon­de Se­lec­ti­on

Romania Libera - - Foto-interviu -

Apa mi­ne­ra­lă na­tu­ra­lă car­bo­ga­zi­fi­ca­tă Stânceni a pri­mit dis­tinc­ţia Gold Award în ca­drul re­nu­mi­tei com­pe­ti­ţii in­ter­na­ţi­o­na­le Wor­ld Se­lec­ti­on 2019, or­ga­ni­za­tă de Mon­de Se­lec­ti­on Bel­gia. Izvo­rând din ini­ma mun­ţi­lor Că­li­mani, mun­ţi de na­tu­ră vul­ca­ni­că, apa mi­ne­ra­lă na­tu­ra­lă car­bo­ga­zi­fi­ca­tă Stânceni are un con­ţi­nut bo­gat în mi­ne­ra­le, în spe­cial so­diu, cal­ciu și mag­ne­ziu, ofe­rind o hi­dra­ta­re op­ti­mă și sus­ţi­nând bu­na func­ţi­o­na­re a or­ga­nis­mu­lui. Apa mi­ne­ra­lă na­tu­ra­lă Stânceni es­te îmbu­te­lia­tă într-o fa­bri­că mo­der­nă de că­tre Ro­ma­qua Gro­up. Izvoa­re­le Stânceni sunt si­tua­te în par­tea cen­tra­lă a României, în Car­pa­ţii Ori­en­ta­li, zo­na pro­te­ja­tă Par­cul Na­ţi­o­nal Că­li­mani, de­par­te de ori­ce sur­să de po­lua­re, ro­ci­le vul­ca­ni­ce fur­ni­zând apei un con­ţi­nut spe­cial de mi­ne­ra­le. Me­da­lia de aur ob­ţi­nu­tă la con­cur­sul in­ter­na­ti­o­nal Wor­ld Se­lec­ti­on 2019 es­te o con­fir­ma­re a ca­li­tă­ţii de­o­se­bi­te a apei mi­ne­ra­le na­tu­ra­le car­bo­ga­zi­fi­ca­te Stânceni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.